none

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

Loga

Projekt został zakończony 31.03.2020

Dziękujemy, że byliście z nami i skorzystaliście z dotacji na usługi rozwojowe w ramach projektu FUR Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim.
Przez cały okres trwania projektu, tj. w okresie 01.04.2017 - 31.01.2020:

 • podpisaliśmy ponad 2.400 umów wsparcia
 • wsparcie uzyskało ponad 1.300 przedsiębiorców (mikro, małych i średnich) z naszego województwa
 • z usług rozwojowych skorzystało ponad 4.600 pracowników
 • udzieliliśmy wsparcia na łączną kwotę blisko 19.850.000 zł

Informujemy, że z dniem 31.01.2020 r. zakończyliśmy nabór wniosków zgłoszeniowych do projektu FUR.

Zapraszamy do skorzystania z dotacji w ramach nowego projektu FUR2 (Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim FUR2)!
Planowany termin rozpoczęcia naboru to marzec/kwiecień 2020!

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, którego celem jest „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Celem Projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie barier w dostępie do usług rozwojowych dla nich oraz ich pracowników w zakresie podniesienia kompetencji. W ramach projektu zapewnione są dotacje - refundacja kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim
Umożliwienie powszechnego dostępu do usług rozwojowych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia, nakierowanego na minimalizowanie barier:

 • finansowej – zapewniając dofinansowanie usług rozwojowych,
 • świadomości – zapewniając doradców potrafiących dokonać szybkiej diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz posiadających kompleksową wiedzę o ofercie usług w Bazie Usług Rozwojowych i procesie dofinansowania usług,
 • geograficznej – zapewniając dotarcie do wszystkich lokalizacji w regionie poprzez mobilnych doradców, oraz udostępniony elektroniczny obieg dokumentów.
 • Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
 • stworzenie systemu refundacji kosztów usług rozwojowych wspierającego ich nabywanie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • objęcie wsparciem łącznie 1000 zachodniopomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 4152 ich pracowników, zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia merytorycznego przez mobilnych doradców.
 • Działalność finansowa - jest to proces związany z gromadzeniem (pozyskiwaniem) źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa oraz z ich ewentualną spłatą

Grupa docelowa

Projekt obejmuje wsparciem mikro małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) posiadające filię, siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także pracowników MMŚP, zatrudnionych na terenie województwa.

Docelowa struktura uczestników projektu, ze względu na poszczególne kryteria, przedstawia się następująco:

 • ze względu na wielkość przedsiębiorcy - 78,0% stanowić będą firmy mikro, 15,3% firmy małe, a 6,7% firmy średnie,
 • ze względu na dynamikę rozwoju – 10% stanowić będą przedsiębiorstwa o wysokiej dynamice wzrostu,
 • ze względu na lokalizację działalności w Specjalnej Strefie Włączenia - 25% wspartych przedsiębiorstw będzie prowadzić działalność w Strefie,
 • ze względu na wiek pracownika - 22% stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia ze względu na poziom kwalifikacji pracownika – 10% stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach.

Dofinansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Obszar

Projekt jest realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Okres realizacji

Projekt był realizowany od 1 kwietna 2017 roku do 31 marca 2020 roku

Strona internetowa projektu
www.fur1.pfp.com.pl

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej