none

Ogólne warunki organizacyjne szkoleń PFP

Kryteria uczestnictwa w szkoleniu

 1. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
 2. Pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje właścicielom i pracownikom mikro-, małych i średnich firm oraz osobom planującym założenie działalności gospodarczej.
 3. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W jednym szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej firmy. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia innej liczby osób (mniejszej lub większej) z jednej  firmy.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń na podstawie innych kryteriów, które podane będą do wiadomości w treści zaproszenia na konkretne szkolenie (tzw. szkolenia dedykowane np. dla studentów).
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń na podstawie innych wewnętrznych kryteriów, które mają na celu umożliwienie uczestnictwa w organizowanych szkoleniach jak największej liczbie nowych odbiorców.

Procedura zgłoszenia uczestnictwa

 1. Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez zalogowanie się na konto użytkownika oraz wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.pfp.com.pl w zakładce ‘Szkolenia’.
 2. Każdy uczestnik zakłada swoje unikalne konto i nie ma możliwości, by za jego pośrednictwem dokonać zgłoszenia innych osób.
 3. Po wysłaniu zgłoszenia, w pierwszej kolejności na wskazaną skrzynkę e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. (By mieć pewność, że nasze wiadomości zawsze dotrą do Państwa, sugerujemy dodatnie adresu szkolenia@pfp.com.pl do białej listy). Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 4. Następnie (w terminie kilku dni) zgłaszający otrzymuje informację zwrotną o zakwalifikowaniu się na szkolenie lub
 5. Zgłaszający otrzymuje informację o niezakwalifikowaniu się na szkolenie i przeniesieniu jego zgłoszenia na listę rezerwową .
 6. Akceptacja lub odrzucenie zgłoszenia odbywa się najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
 7. Przesłanie zgłoszenia i jego akceptacja stanowią ostateczne zobowiązanie uczestnika do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów.
 8. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić najpóźniej w dzień poprzedzający szkolenie do godz. 10:00.
 9. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniu, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa.
 10. Prosimy o przybycie na szkolenie najpóźniej 10 minut przed czasem, aby pobrać materiały i podpisać się na liście obecności.
 11. W przypadku konieczności wcześniejszego opuszczenia szkolenia, prosimy o uprzednie zgłoszenie tego faktu wykładowcy i odnotowanie tej informacji na liście obecności podczas jej podpisywania poprzez dopisanie godziny wyjścia obok swojego podpisu.

Zaświadczenie

 1. Od 1 lipca 2019 r. zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu generowane są przez uczestników samodzielnie po zalogowaniu się na konto użytkownika. Zaświadczenia są w formie pliku pdf.
 2. Warunkiem pobrania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu jest wypełnienie krótkiej ankiety, która będzie dostępna dla uczestników po uprzedniej weryfikacji obecności przez pracownika PFP. Weryfikacja odbywa się na podstawie podpisanej listy obecności.
 3. Ankiety oraz możliwość pobrania zaświadczenia zostają udostępnione do pobrania w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia.
 4. Zaświadczenie można wygenerować najpóźniej 1 miesiąc po zakończeniu szkolenia.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia pobrania zaświadczenia uczestnikowi, który nie był obecny na 75% czasu szkolenia.
 6. Zaświadczenia wystawiane są imiennie na dane uczestnika podane podczas rejestracji konta. Uprzejmie prosimy o ich dokładne sprawdzenie (wielkość liter, polskie znaki, ilość członów nazwiska), ponieważ po wygenerowaniu zaświadczenia, nie ma możliwości jego korekty.

Rejestracja na szkolenie/ rejestracja konta

 1. Rejestracja na szkolenie/logowanie na konto uczestnika szkolenia jest równoznaczna z wyrażeniem przez uczestnika:
  zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1) w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia (cyklu szkoleń) oraz potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu na zasadach opisanych poniżej.
  Dane osobowe uczestnika szkolenia (w tym w szczególności wskazany adres e-mail lub numer telefonu), będą przetwarzane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie zwaną dalej Administratorem danych lub inną wskazaną przez Administratora danych osobę lub instytucję będącą współorganizatorem szkolenia (cyklu szkoleń) w celu: dopełnienia wszelkich formalności związanych z organizacją szkolenia i udziałem w szkoleniu, w tym w szczególności:
  • zarejestrowania uczestnictwa w szkoleniu,
  • przygotowania listy obecności, która będzie podpisywana przez wszystkich uczestników szkolenia,
  • przekazywania informacji organizacyjnych związanych z procesem zapisywania się
  • badania jakości szkolenia poprzez ankiety oceniające,
  • przekazywania uczestnikowi certyfikatów potwierdzających odbycie szkolenia.
  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i wynikających z zawartych przez Fundację umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oferowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego oraz realizacji zawartych z nimi umów, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisami umów i regulaminów instytucje te stają się administratorem tych danych osobowych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności,
  c) przekazywania uczestnikowi informacji o organizowanych przez Administratora innych szkoleniach w ramach cyklu szkoleń, konferencjach, spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora,
  d) przekazywania uczestnikowi informacji o oferowanych przez Administratora produktach takich jak pożyczki, dotacje lub inne formy wsparcia adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  Nadto Administrator informuje, iż podczas szkoleń mogą być wykonywane zdjęcia potwierdzające fakt organizacji szkolenia, które następnie mogą zostać wykorzystane w celach informacyjnych i promocyjnych działalności Administratora poprzez zamieszczenie ich:
 2. Na stronach internetowych i portalach społecznościowych Administratora lub współorganizatora szkolenia;
 3. w papierowych oraz elektronicznych materiałach informacyjnych i promocyjnych.
  Rejestracja na szkolenie /uczestnictwo w szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na utrwalanie oraz wykorzystywanie jego wizerunku na zasadach opisanych w punkcie 1-2 powyżej.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania uczestnictwa w szkoleniu i odbycia szkolenia (obecności na szkoleniu) zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.
  Składając podpis na liście obecności Uczestnik szkolenia potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu oraz zasadami przetwarzania przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie danych osobowych w związku z udziałem w szkoleniu / cyklu szkoleniowym.
  Pełna treść informacji Administratora o zasadach przetwarzania danych osobowych, dostępna jest na stronie www.pfp.com.pl i zatytułowana RODO - Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych.

Lokalizacja

Szkolenia w Szczecinie organizowane są w ośrodku szkoleniowym Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przy ul. Monte Cassino 32. Lokalizacje szkoleń w pozostałych województwach podawane są każdorazowo w programie szkoleń.

Rozpoczęcie / zakończenie zajęć

09:00 - 16:00 (efektywnie 8 godzin lekcyjnych dziennie).

Odwołanie szkolenia

Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji

Szczegółowych informacji udziela Polska Fundacja Przedsiębiorczości, tel. 91 312 92 22.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej