none

Opis Projektu

Loga

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

Projekt był realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, którego celem było „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Celem Projektu był wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie barier w dostępie do usług rozwojowych dla nich oraz ich pracowników w zakresie podniesienia kompetencji. W ramach projektu zapewnione były dotacje - refundacja kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Do celów szczegółowych projektu należało

Umożliwienie powszechnego dostępu do usług rozwojowych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia, nakierowanego na minimalizowanie barier:

 • finansowej – zapewniając dofinansowanie usług rozwojowych,
 • świadomości – zapewniając doradców potrafiących dokonać szybkiej diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz posiadających kompleksową wiedzę o ofercie usług w Bazie Usług Rozwojowych i procesie dofinansowania usług,
 • geograficznej – zapewniając dotarcie do wszystkich lokalizacji w regionie poprzez mobilnych doradców, oraz udostępniony elektroniczny obieg dokumentów.

Cel ten został osiągnięty poprzez:

 1. stworzenie systemu refundacji kosztów usług rozwojowych wspierającego ich nabywanie przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 2. objęcie wsparciem łącznie 1000 zachodniopomorskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 4152 ich pracowników,
 3. zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia merytorycznego przez mobilnych doradców.

Grupa docelowa

Projekt obejmował wsparciem mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) posiadające filię, siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także pracowników MMŚP, zatrudnionych na terenie województwa.

Docelowa struktura uczestników projektu, ze względu na poszczególne kryteria, przedstawia się następująco:

 • ze względu na wielkość przedsiębiorcy - 78,0% stanowiły firmy mikro-, 15,3% firmy małe, a 6,7% firmy średnie,
 • ze względu na dynamikę rozwoju – 10% stanowiły przedsiębiorstwa o wysokiej dynamice wzrostu,
 • ze względu na lokalizację działalności w Specjalnej Strefie Włączenia - 25% wspartych przedsiębiorstw prowadziło działalność w Strefie,
 • ze względu na wiek pracownika - 22% stanowiły osoby powyżej 50 roku życia
 • ze względu na poziom kwalifikacji pracownika – 10% stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach.

Dofinansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014 – 2020.

Obszar

Projekt był realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Okres realizacji

Projekt był realizowany od 1 kwietna 2017 roku do 31 marca 2020 roku

Strona projektu:

www.fur1.pfp.com.pl

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej