warunki-szkolen

Warunki szkoleń

Lokalizacja ośrodka szkoleniowego w Szczecinie Szkolenia organizowane są w ośrodku szkoleniowym Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie

Rozpoczęcie / zakończenie zajęć 09:00 - 16:00 efektywnie 8 godzin lekcyjnych dziennie

Odwołanie szkolenia Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji Szczegółowych informacji udziela Polska Fundacja Przedsiębiorczości, tel. 91 312 92 22

Kryteria uczestnictwa

 • Zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: www.pfp.com.pl w zakładce Szkolenia i doradztwo
 • Otrzymanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Brak otrzymania takiej informacji jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu
 • Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane pisemnie lub telefonicznie
 • Przesłanie zgłoszenia stanowi ostateczne zobowiązanie do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów
 • Fundacja zastrzega sobie prawo niewystawienia zaświadczenia uczestnikom szkolenia, którzy nie podpisali się na liście obecności lub nie uczestniczyli w co najmniej 75% czasu danego szkolenia
 • Od 1 września 2019 zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu generowane są indywidualnie przez uczestników w formie pliku pdf. 
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa najpóźniej na dzień przed szkoleniem do godz. 10:00.
 • Prosimy o przybycie na szkolenie najpóźniej 5 minut przed czasem, aby pobrać materiały i podpisać się na liście obecności.
 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny
 • Pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje właścicielom i pracownikom mikro, małych i średnich firm
 • W szkoleniach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej firmy

Rejestracja na szkolenie/logowanie na konto uczestnika szkolenia jest równoznaczna z wyrażeniem przez uczestnika:

1) zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1) w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia (cyklu szkoleń) oraz potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu na zasadach opisanych poniżej.

Dane osobowe uczestnika szkolenia (w tym w szczególności wskazany adres e-mail lub numer telefonu), będą przetwarzane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie zwaną dalej Administratorem danych lub inną wskazaną przez Administratora danych osobę lub instytucję będącą współorganizatorem szkolenia (cyklu szkoleń) w celu:

a) dopełnienia wszelkich formalności związanych z organizacją szkolenia i udziałem w szkoleniu, w tym w szczególności: zarejestrowania uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania listy obecności, która będzie podpisywana przez wszystkich uczestników szkolenia, przekazywania informacji organizacyjnych związanych z procesem zapisywania się na szkolenie oraz samą organizacją szkolenia, badania jakości szkolenia poprzez ankiety oceniające, przekazywania uczestnikowi certyfikatów potwierdzających odbycie szkolenia.

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i wynikających z zawartych przez Fundację umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oferowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego oraz realizacji zawartych z nimi umów, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisami umów i regulaminów instytucje te stają się administratorem tych danych osobowych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności,

c) przekazywania uczestnikowi informacji o organizowanych przez Administratora innych szkoleniach w ramach cyklu szkoleń, konferencjach, spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora,

d) przekazywania uczestnikowi informacji o oferowanych przez Administratora produktach takich jak pożyczki, dotacje lub inne formy wsparcia adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nadto Administrator informuje, iż podczas szkoleń mogą być wykonywane zdjęcia potwierdzające fakt organizacji szkolenia, które następnie mogą zostać wykorzystane w celach informacyjnych i promocyjnych działalności Administratora poprzez zamieszczenie ich:

1) Na stronach internetowych i portalach społecznościowych Administratora lub współorganizatora szkolenia;

2) w papierowych oraz elektronicznych materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Rejestracja na szkolenie /uczestnictwo w szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na utrwalanie oraz wykorzystywanie jego wizerunku na zasadach opisanych w punkcie 1-2 powyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania uczestnictwa w szkoleniu i odbycia szkolenia (obecności na szkoleniu) zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Składając podpis na liście obecności Uczestnik szkolenia potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu oraz zasadami przetwarzania przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie danych osobowych w związku z udziałem w szkoleniu / cyklu szkoleniowym.

Pełna treść informacji Administratora o zasadach przetwarzania danych osobowych, dostępna jest na stronie www.pfp.com.pl i zatytułowana RODO - Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych.

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej