none

SPEED - Stargardzki Pracownik Efektywna Edukacja i Dokształcanie

SPEED - Stargardzki Pracownik Efektywna Edukacja i Dokształcanie

Projekt został zakończony 31.12.2009

SPEED Stargardzki Pracownik Efektywna Edukacja i Dokształcanie jest projektem realizowanym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, w partnerstwie ze Stargardzką Izbą Gospodarczą z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1: Rozwój pracodawców i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (nr Wniosku POKL/1/8.1.1/104/08). Okres realizacji projektu: od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.

W dniu 16 września 2008 r. została zawarta Umowa nr UDA-POKL.08.0101-32-074/08-00 o dofinansowanie Projektu "SPEED Stargardzki Pracownik Efektywna Edukacja i Dokształcanie" pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Polską Fundacją Przedsiębiorczości, jako Liderem Projektu.

Cel Projektu

Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób pracujących w zakresie zarządzania, marketingu, finansów, umiejętności interpersonalnych oraz znajomości języków obcych, aby zwiększyć ich atrakcyjność na zmieniającym się rynku pracy.

Ponadto, poprzez realizację projektu uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia świadomości z zakresu nowoczesnych narzędzi zwiększania efektywności produkcji, technik sprzedaży, skutecznej reklamy i public relations, zarządzania zasobami ludzkimi, controllingu, a także zwiększenie możliwości komunikacji pracowników z coraz liczniejszymi zagranicznymi kontrahentami i zarządami przedsiębiorstw (język angielski) oraz podniesienie kwalifikacji osobistych osób związanych m.in. z wykorzystaniem narzędzi IT.

Uczestnicy Projektu

Projekt adresowany jest do osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), zameldowanych w woj. zachodniopomorskim, pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej i usługowej powiatu stargardzkiego, które same zdecydowały o konieczności podniesienia swoich kwalifikacji oraz posiadają co najmniej wykształcenie średnie.

W ramach Projektu beneficjenci otrzymają następujące wsparcie:

A) Kursy specjalistyczne - przeprowadzonych zostanie dwanaście specjalistycznych kursów, odbywających się w trybie weekendowym (sobota - niedziela), które dotyczyć będą następujących zagadnień:

1. Specjalista/Kierownik ds. zasobów ludzkich (HR) - 48h. Zarządzanie zasobami ludzkimi, efektywna rekrutacja, ocena pracowników i budowanie ścieżek karier, motywowanie, podstawy prawa pracy, szkolenia pracowników
2. Ekspert ds. Lean Manufacturing (Odchudzonego zarządzania) - 64h. Filozofia LM, Przegląd technik i narzędzi LM, Etapy wdrożenia
3. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 - 16h. Wymagania normy, prawodawstwo dotyczące BHP, proces przeprowadzania auditu, techniki auditorskie
4. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 14001 - 16h. Wymagania normy, prawodawstwo środowiskowe, proces przeprowadzania auditu, techniki auditorskie, prognozy BSI
5. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 18001 - 16h. Wymagania normy dot. Wyrobów medycznych, projektowanie auditu, narzędzia auditu, działania poauditowe
6. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485 -16h. Wymagania normy, projektowanie auditu, narzędzia auditu, działania poauditowe
7. Menedżer ds. produkcji - 64h. Podstawy Lean Manufacturing, KAIZEN, 5S, Kompleksowe utrzymanie maszyn, Normowanie czasu pracy, Wyznaczanie współczynnika efektywności linii/maszyny
8. Skuteczny menedżer 48h. Umiejętności interpersonalne, kierowanie zespołem, zarządzanie projektem,konfliktem,kryzysem, negocjacje, asertywność
9. Specjalista ds. Controllingu - 48h. Procesy biznesowe, zarządzanie zmianą, controlling projektu, controlling procesu, narzędzia controllingu, analiza rentowności, budżetowanie
10. Specjalista ds. marketingu - 64h. Badania marketingowe, marketing mix, public relations, wystąpienia publiczne, skuteczna reklama
11. Specjalista ds. finansowo-księgowych - 64h. Podstawy rachunkowości i rozliczania, podatek VAT, zajęcia praktyczne na komputerach, windykacja należności
12. Specjalista ds. kadrowo-płacowych - 80h. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, rozliczenia z ZUS i US, ćwiczenia praktyczne na komputerach

B) Kursy językowe z języka angielskiego - planuje się zorganizowanie trzech edycji kursów z języka angielskiego, po 60 godzin lekcyjnych każdy, na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowym i średniozaawansowanym. Kursy językowe odbywać się będą dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek), w godzinach popołudniowych, według harmonogramu zajęć.

C) Materiały szkoleniowe - w formie papierowej i elektronicznej będą niezbędnym kompendium wiedzy, testów, aktów prawnych, formularzy, przykładów oraz materiałów niezbędnych w codziennej pracy.

D) Strona internetowa Projektu - w ramach projektu powstaje strona internetowa Projektu (www.speed.stargard.pl), na której prezentowane będą wszystkie informacje dotyczące projektu, sposobu rekrutacji uczestników kursów, harmonogram wszystkich kursów, opis i plan kursów specjalistycznych i językowych, relacje z przeprowadzonych kursów.

Wszystkie kursy odbywać się będą w siedzibie Stargardzkiej Izby Gospodarczej, w 15 osobowych grupach (łącznie 270 osób).

Korzyści dla uczestników Projektu:

podniesienie kwalifikacji uczestników kursów w obszarze zarządzania, systemów zarządzania jakością, finansów i produkcji, języka angielskiego
zwiększenie możliwości utrzymania zatrudnienia lub awansu
zwiększenie samooceny i dalszej motywacji do podnoszenia kwalifikacji uczestników
Rekrutacja
Rekrutacja uczestników kursów prowadzona będzie przez Stargardzką Izbę Gospodarczą. Deklaracje uczestnictwa, formularze oraz regulaminy kursów dostępne będą na stronie internetowej Projektu (www.speed.stagrad.pl) oraz w siedzibie SIG.

Kontakt


Maria Czerniecka
Kierownik Projektu


Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
pfp@pfp.com.pl
www.pfp.com.pl

Joanna Fogt
Koordynator ds. Promocji i Rekrutacji


Stargardzka Izba Gospodarcza
ul. Mieszka I-go 1A, 73-110 Stargard Szczeciński
biuro@sig.stargard.pl
www.sig.stargard.pl

Strona internetowa projektu: www.speed.stargard.pl

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej