dotacje

Dotacje na usługi rozwojowe

Zapraszamy do szczegółów oferty: www.fur.pfp.com.pl

Osoby do kontaktu

Joanna Ligenza, Mobilny Doradca tel. 91 312 9223, tel. kom. 882 348 218, mail j.ligenza@pfp.com.pl

Dariusz Klityński, Mobilny Doradca tel. 91 428 3652, tel. kom. 784 961 130, mail d.klitynski@pfp.com.pl

Biuro Projektu

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin.

tel. 91 312 9216, fax 91 312 9201, fur@fur.pfp.com.pl, www.pfp.com.pl

Biura PFP

Oddział w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel./fax 94 34 07 035, 784 689 616.

Oddział w Wałczu, ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel./fax 67 25 83 086.

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami z §10 ust.1 i 2 Regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2, uprzejmie informujemy, że w dniu 01.07.2021 od godz. 14:30, nabór wniosków/ dokumentów zgłoszeniowych zostaje zawieszony z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na III kwartał 2021r.

Informacja o alokacji środków na IV kwartał 2021r. zostanie opublikowana na stronie Projektu.

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - FUR2

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, którego celem jest „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie barier w dostępie do usług rozwojowych dla nich oraz ich pracowników w zakresie podniesienia ich kompetencji. W ramach projektu w sposób systemowy zapewniona zostanie możliwość refundacji kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na ich aktualne potrzeby.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie aktywne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy, zatrudnieni wyłącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Obszar

Projekt jest realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Okres realizacji

od 01.01.2020 do 30.06.2023

Strona internetowa projektu
www.fur.pfp.com.pl

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej