Dotacje na usługi rozwojowe

Zapraszamy do szczegółów oferty: www.fur.pfp.com.pl

Osoby do kontaktu

Joanna Ligenza, Mobilny Doradca tel. 91 312 9223, tel. kom. 882 348 218, mail j.ligenza@pfp.com.pl

Piotr Stokłosa, Mobilny Doradca tel. 91 428 3652, tel. kom. 784 961 130, mail p.stoklosa@pfp.com.pl

Biuro Projektu

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin.

tel. 91 312 9216, fax 91 312 9201, fur@fur.pfp.com.pl, www.pfp.com.pl

Biura PFP

Oddział w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel./fax 94 34 07 035, 784 689 616.

Oddział w Wałczu, ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel./fax 67 25 83 086.

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami Rozdziału II pkt 4a) Opisu Wdrażania PSF z dnia 29.09.2016 r. oraz §14 ust.2 i ust.3 Regulaminu Rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim, w związku z wyczerpaniem alokacji środków uprzejmie informujemy, że z dniem 13 listopada 2019r. nabór wniosków/dokumentów zgłoszeniowych zostaje zawieszony do odwołania

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, którego celem jest „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Celem Projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie barier w dostępie do usług rozwojowych dla nich oraz ich pracowników w zakresie podniesienia kompetencji. W ramach projektu zapewnione są dotacje - refundacja kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

Umożliwienie powszechnego dostępu do usług rozwojowych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia, nakierowanego na minimalizowanie barier:

  • finansowej – zapewniając dofinansowanie usług rozwojowych,
  • świadomości – zapewniając doradców potrafiących dokonać szybkiej diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz posiadających kompleksową wiedzę o ofercie usług w Bazie Usług Rozwojowych i procesie dofinansowania usług,
  • geograficznej – zapewniając dotarcie do wszystkich lokalizacji w regionie poprzez mobilnych doradców, oraz udostępniony elektroniczny obieg dokumentów.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  1. stworzenie systemu refundacji kosztów usług rozwojowych wspierającego ich nabywanie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  2. objęcie wsparciem łącznie 1000 zachodniopomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 4152 ich pracowników, zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia merytorycznego przez mobilnych doradców.
  3. Działalność finansowa - jest to proces związany z gromadzeniem (pozyskiwaniem) źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa oraz z ich ewentualną spłatą

Grupa docelowa.

Projekt obejmuje wsparciem mikro małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) posiadające filię, siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także pracowników MMŚP, zatrudnionych na terenie województwa.

Docelowa struktura uczestników projektu, ze względu na poszczególne kryteria, przedstawia się następująco:

  • ze względu na wielkość przedsiębiorcy - 78,0% stanowić będą firmy mikro, 15,3% firmy małe, a 6,7% firmy średnie,
  • ze względu na dynamikę rozwoju – 10% stanowić będą przedsiębiorstwa o wysokiej dynamice wzrostu,
  • ze względu na lokalizację działalności w Specjalnej Strefie Włączenia - 25% wspartych przedsiębiorstw będzie prowadzić działalność w Strefie,
  • ze względu na wiek pracownika - 22% stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia ze względu na poziom kwalifikacji pracownika – 10% stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach.

Dofinansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Obszar

Projekt jest realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest od 1 kwietna 2017 roku do 31 marca 2020 r.

Strona internetowa projektu

www.fur.pfp.com.pl

 

 

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej