none

Rekrutacja

W związku z dynamicznym rozwojem, aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Jeżeli lubisz kontakty z ludźmi, chciałbyś pomagać firmom w rozwoju, marzysz o pracy z misją zapraszamy do naszej Fundacji!

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (Fundacja) będąca Operatorem projektu HORECA POMORZE w Regionie 1, tj. na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego
realizowanego w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu ekspertów zewnętrznych projektu HORECA POMORZE

I. Termin składania zgłoszeń: od 22 do 29 marca 2024r.

II. Nabór jest prowadzony zgodnie z Zasadami tworzenia i aktualizacji Wykazu ekspertów projektu HORECA POMORZE - załączonymi do niniejszej informacji.

III. Nabór prowadzony jest w celu utworzenia Wykazu ekspertów zewnętrznych projektu HORECA POMORZE.

Eksperci wpisani do Wykazu mogą zostać wyznaczeni przez Fundację do udziału w wykonywaniu zadań:
1) związanych z oceną wniosków o objęcie przedsięwzięć MŚP wsparciem w ramach prac KOPR MŚP,
2) związanych z procedurą odwoławczą dla wniosków o objęcie przedsięwzięć MŚP wsparciem,
3) wynikających z umów o objęcie wsparciem przedsięwzięć MŚP.

IV. Kto może uzyskać wpis do wykazu ekspertów:

A. Wpis do Wykazu ekspertów może uzyskać osoba, która:
1) jest wpisana do co najmniej jednego z następujących wykazów, w zakresie co najmniej jednej ze wskazanych poniżej dziedzin (w wersji aktualnej nie wcześniej niż z dnia ogłoszenia naboru, tj.. ):
a) Wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027 https://rpo.pomorskie.eu/home/fundusze-europejskie-2021-2027/wykaz-ekspertow-w-ramach-fep-2021-2027/ - w dziedzinach Bania i innowacje w przedsiębiorstwach lub Wsparcie przedsiębiorstw
b) Wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 https://mojregion.eu/rpo/aktualnosci-fundusze-2021-2027/wykaz-kandydatow-na-ekspertow-12/ - w dziedzinach Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach nr 2 lub Inwestycje w MŚP nr4
c) Wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego https://funduszeue.wzp.pl/dokumenty-list/wykaz-ekspertow-programu-fundusze-europejskie-dla-pomorza-zachodniego-2021-2027/ - w dziedzinach Tworzenie, rozwój i wdrożenie technologii i innowacji w zakresie B+R lub Innowacyjne inwestycje MSP/duże przedsiębiorstwa
albo
2) nie jest wpisana do żadnego z wykazów, o których mowa w pkt IV. A 1) powyżej oraz:
a) posiada wymaganą wiedzę, umiejętności i doświadczenie wynikające z co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie oceny przedsięwzięć inwestycyjnych MŚP jako pracownik Pośrednika Finansowego/Partnera Finansującego, tj. instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie instrumentów finansowych perspektywy finansowej 2014-2020 lub 2021-2027 w ramach krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
b) jest aktualnie zatrudniona przez instytucję pełniącą rolę Pośrednika Finansowego/Partnera Finansującego, tj. instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie instrumentów finansowych perspektywy finansowej 2014-2020 lub 2021-2027 w ramach krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
c) posiada wyższe wykształcenie

B. Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu ekspertów musi spełniać także następujące warunki:
1) korzysta z pełni praw publicznych;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie została skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) zgłasza gotowość do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w ramach HORECA POMORZE;
5) nie jest pracownikiem Fundacji;
6) nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z Fundacją lub jej pracownikami;
7) nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach HORECA POMORZE i nie jest powiązana z firmami konsultingowo-doradczymi świadczącymi takie usługi zgodnie z pkt 7 i pkt 8 Oświadczenia stanowiącego część składową załącznika nr 2;
8) przyjmuje do wiadomości, że – jeśli Fundacja będzie miała prawny obowiązek publikacji Wykazu ekspertów HORECA POMORZE – wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej Fundacji oraz że znajdą się w nim następujące dane eksperta:
a. imię i nazwisko,
b. wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej
9) posiada kwalifikowany podpis elektroniczny
10) przesłać swoje zgłoszenie zgodnie z wymogami określonymi poniżej.

V. Warunki udziału w naborze:

Nabór jest prowadzony w ramach dwóch procedur kwalifikacyjnych:
1) uproszczona procedura kwalifikacyjna - skierowana jest wyłącznie do ekspertów wpisanych do co najmniej jednego z wykazów, w zakresie co najmniej jednej z dziedzin wymienionych w punkcie IV. A.1) powyżej,
2) pełna procedura kwalifikacyjna - skierowana jest wyłącznie do osób spełniających warunki opisane w punkcie A 2) powyżej.

Ekspert ubiegający się o wpis do Wykazu ekspertów przesyła swoje zgłoszenie, na które składają się:
1) w uproszczonej procedurze kwalifikacyjnej:
i) wypełniony uproszczony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Zasad), opatrzony podpisem elektronicznym.
2) w pełnej procedurze kwalifikacyjnej:
i) wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do Zasad), opatrzony podpisem elektronicznym.
ii) skany dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnego doświadczenia i wykształcenia, zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu.

VI. Sposób składania zgłoszenia:

Zgłoszenie należy przesyłać na adres poczty: eksperci@pfp.com.pl w terminie naboru. Dokumenty należy składać w języku polskim.

Dodatkowe informacje związane z naborem kandydatów na ekspertów można uzyskać pod numerami telefonów: 91 428 36 31, 532 140 985

Dokumenty do pobrania:

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej