horeca

HoReCa POMORZE

Zapraszamy do kontaktu

Infolinia +48 91 312 92 31, Email horeca@pfp.com.pl

Dyżury ekspertów

Poniedziałek – piątek
Godziny 08:00 – 16:00

Biuro Projektu

Polska Fundacja Przedsiebiorczości
Ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
www.horeca.pfp.com.pl

Biura PFP w Regionie 1

Woj. kujawsko-pomorskie:

Oddział w Bydgoszczy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, pok. 109 (Bydgoski Dom Technika NOT), 85-030 Bydgoszcz

Oddział w Toruniu ul. Dworcowa 7 p.105, 87-100 Toruń

Woj. pomorskie:

Oddział w Gdańsku ul. Partyzantów 76 pok. 412, 80-254 Gdańsk

Oddział w Gdyni ul. Hutnicza 49, 81-061 Gdynia

Oddział w Słupsku ul. Jana Pawła II 1, pokój 223 (Pomorski Urząd Wojewódzki - Delegatura w Słupsku) 76-200 Słupsk

Oddział w Lęborku pl. Pokoju 8, pokój 5, 84-300 Lębork

Woj. zachodniopomorskie:

Oddział w Koszalinie ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin

Oddział w Wałczu ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz

Oddział w Szczecinie ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

KPO loga

Dedykowana strona dla projektu HoReCa POMORZE znajduje się pod adresem:
www.horeca.pfp.com.pl

Projekt pt. HoReCa POMORZE – dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO z regionu nr 1 obejmującego województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości – Operatora Regionu 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na podstawie Umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem nr KPOD.01.03-IW.01-0010/23 z dnia 08 marca 2024r., podpisanej pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Cel Przedsięwzięcia:

Projekt HoReCa POMORZE ma na celu wsparcie przedsięwzięć mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Grupy docelowe:

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności i potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż:

 • hotelarstwo,
 • gastronomia,
 • turystyka
 • kultura

oraz odnotowały spadek obrotów z prowadzonej działalności o 30% w latach 2020-2021.

Efekty, rezultaty Przedsięwzięcia:

W ramach projektu Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) jako Operator Regionu 1 będzie udzielać pomocy de minimis na przedsięwzięcia MŚP realizowane na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Pomoc finansowa stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

1. inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego
 • wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów 
 • w sektorze, w którym prowadzona jest działalność oraz

2. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub

3. usługi doradcze na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Celem naboru będzie wybór ustalonej optymalnej dla Regionu 1. liczby przedsięwzięć MŚP, tj. 843 szt., w tym:

 • dla województwa kujawsko-pomorskiego – 149 szt.,
 • dla województwa pomorskiego 379 szt.,
 • dla województwa zachodniopomorskiego 315 szt.

Wartość Przedsięwzięcia

Całkowita wartość Przedsięwzięcia wynosi 276 760 281,13 zł

Maksymalna kwota na udzielenie pomocy de minimis na przedsięwzięcia
MŚP wynosi: 263 895 366,00 zł

w tym na przedsięwzięcia realizowane w woj. kujawsko-pomorskim przeznaczono: 46 713 639 zł,
woj. pomorskim: 118 618 397 zł oraz w woj. zachodniopomorskim: 98 563 330 zł

Skontaktuj się z nami

Dyżur ekspertów:

Infolinia nr tel: 91 312 92 31
W godzinach od poniedziałku do piątku, od 08:00 do 12:00

Skrzynka mailowa email: horeca@pfp.com.pl
W godzinach od poniedziałku do piątku, od 08:00 do 16:00

Formularz kontaktowy
W godzinach od poniedziałku do piątku, od 08:00 do 16:00

Nabór wniosków o dofinansowanie Przedsięwzięć MŚP

Aktualizacja z dnia 20.06.2024 r.
Wnioski należy składać od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 roku.

Aktualizacja z dnia 18.06.2024 r. 
19 czerwca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi drugi nabór na wsparcie inwestycji w branżach HoReCa, turystyka, kultura.

Aktualizacja z dnia 04.06.2024 r. 
Termin na składanie wniosków na wsparcie przedsięwzięć MŚP został wydłużony do 18 czerwca 2024 r. do godziny 16:00.
Dodatkowo zmianie uległy zapisy § 8 ust. 2 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP dotyczące zasad ustalania wyniku oceny i rozstrzygnięcia naboru.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP (www.lsi.parp.gov.pl) od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

Rozlicz dotacje

Rozliczenia będzie można dokonaćw serwisie HoReCa WITKAC pod adresem: www.horeca-pfp.witkac.pl

Strona Projektu
www.horeca.pfp.com.pl

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej