none

Wartość dofinansowania

Loga

Kwota dofinansowania

1. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa i w okresie realizacji umowy wsparcia wynosiła:

a)  dla mikro przedsiębiorstw 15.000,00 zł,
b)  dla małych przedsiębiorstw 75.000,00 zł,
c)  dla średnich przedsiębiorstw 400.000,00 zł. 

Poziom dofinansowania

2. Podstawowy poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosił 50% wydatków na ich zakup. Po spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt 3 i pkt 4, wartość dofinansowania mogła być zwiększona odpowiednio do 70%, bądź 80%.

3. Maksymalny poziom dofinansowania wynosił 70% kosztów usługi rozwojowej, gdy przedsiębiorstwo spełniało co najmniej jedno z następujących kryteriów:

a)  gdy usługa rozwojowa kończyła się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/,
b)  gdy przedsiębiorca uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER.

4. Maksymalny poziom dofinansowania wynosił 80% dofinansowania kosztów usługi rozwojowej, gdy przedsiębiorstwo spełniało co najmniej jedno z następujących kryteriów:

a)   gdy prowadziło działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, do których należały:

  1. Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, 
  2. Zaawansowane wyroby metalowe, 
  3. Produkty drzewno-meblarskie, 
  4. Opakowania przyjazne środowisku, 
  5. Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, 
  6. Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, 
  7. Multimodalny transport i logistyka,
  8. Produkty oparte na technologiach informacyjnych 
    (Wykaz Kodów PKD Inteligentnych  Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego)

b)   gdy przedsiębiorca prowadził działalność w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
     (Wykaz gmin SSW)
c)   gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych były osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach, 
Osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) to jest na poziomie wykształcenia ponadgimnazjalnego
d)   gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych były przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.
Przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, w tym w szczególności wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20%  i więcej

5. W przypadku, gdy spełnione było więcej niż jedno kryterium uprawniające do zwiększenia poziomu dofinansowania, do obliczenia wsparcia stosowało się to kryterium, które uprawniało do zastosowania najwyższego poziomu wsparcia.

6. Fundacja zastrzegła sobie prawo do ograniczenia kwoty wsparcia na jednego Uczestnika Projektu.

Wyłączenia z dofinansowania

7. Dofinansowanie nie mogło zostać przyznane:

a)    na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
b)    na usługi rozwojowe dotyczące funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
c)    na usługi rozwojowe dotyczące zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji - w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
d)    na usługi rozwojowe świadczone przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:

i.   udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii.  posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki;
iii. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
iv. pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e)    gdy koszt usługi rozwojowej obejmował koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów niezbędnych do zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami wydelegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usłudze rozwojowej, adekwatnych do faktycznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
f)     gdy usługa rozwojowa objęta umową została już dofinansowana/sfinansowana ze środków publicznych (tzw. zakaz podwójnego finansowania);
g)    obowiązek przeprowadzania usługi na zajmowanym stanowisku pracy wynikał z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy);
h)    gdy nie zostały spełnione przesłanki dotyczące udzielania pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r.;
i)      na usługi rozwojowe nie odpowiadające na określone przez Przedsiębiorcę potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa lub jego pracowników.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej