fur3

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - FUR3

Zapraszamy do szczegółów oferty: www.fur.pfp.com.pl

Osoby do kontaktu

Katarzyna Malisz, Mobilny Doradca tel. 91 312 92 48, tel. kom. 882 348 220, mail k.malisz@pfp.com.pl

Anna Sawicka, Mobilny Doradca tel. 91 312 92 23, tel. kom. 882 348 218, mail a.sawicka@pfp.com.pl

Biuro Projektu

ul. Jagiellońska 20-21, p. III, pok. 303-304
70-363 Szczecin
fur@fur.pfp.com.pl, www.fur.pfp.com.pl

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości ul. Monte Cassino 32,
70-466 Szczecin.
Tel. 91 312 92 16

Biura PFP

Oddział w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel./fax 94 34 07 035.

Oddział w Wałczu, ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel./fax 67 25 83 086.

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Loga

Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami z §6 ust. 5 a) Regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - FUR3 informujemy, iż alokacja środków przeznaczona na:

• I kwartał 2024 r. wynosi 1,7 mln zł
• II kwartał 2024 r. wynosi 3,0 mln zł
III kwartał 2024 r. wynosi 1,65 mln zł

 

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - FUR3

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie w ramach Priorytetu 06.06„Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego”, Działanie 6.6 „Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie”, którego celem jest „Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (nr wniosku: FEPZ.06.06-IP.01-001/23).

W dniu 23 października 2023 r. została zawarta Umowa nr FEPZ.06.06-IP.01-0003/23-00 o dofinansowanie Projektu "Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR 3 " pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Cel Projektu

Celem projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz ich pracowników w zakresie podniesienia ich kompetencji, poprzez zmniejszenie barier w dostępie do usług rozwojowych.

W ramach projektu zostanie zapewniona możliwość refundacji kosztów usług rozwojowych (szkoleniowych i doradczych) dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających na aktualne potrzeby przedsiębiorców. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, w szczególności kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK (Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji), kompetencji zielonych, dla firm działających w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego oraz dla osób starszych (wiek 55+), poprzez dofinansowanie kosztów udziału w usługach rozwojowych – m.in. szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, itp.

Uczestnicy Projektu

Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą (lub oddziałem) w woj. zachodniopomorskim oraz ich pracowników, zatrudnionych w tym województwie.

Wsparcie w Projekcie

Maksymalna wartość dofinansowania w całym okresie trwania projektu wynosi:

  • 7 500,00 zł dla jednego pracownika (jeden PESEL)
  • 99 000,00 zł dla jednego przedsiębiorcy (MŚP)
  • Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej dla każdego mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa wynosi 50%.
  • Poziom dofinansowania może wzrosnąć do 60%, jeżeli zostaną spełnione następujące kryteria:

• przedsiębiorstwo działa w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego (główne PKD zgodnie z dokumentem rejestrowym);
• wsparcie dotyczy pracowników w wieku 55+;
• usługi rozwojowe dotyczą zielonych umiejętności.

  • Poziom dofinansowania może wzrosnąć nawet do 80%, jeżeli:

• usługi rozwojowe kończą się zdobyciem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).

Obszar

Projekt jest realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Okres realizacji Projektu

Okres realizacji projektu: od 1 października 2023 r. do 30 września 2026 r. (36 miesięcy).

Efekty, rezultaty projektu

1. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem – 1.350 MŚP
2. Liczba pracowników MŚP objętych wsparciem – 4.400 osób, w tym:

a) liczba osób w wieku 55+ – 660 osób
b) liczba osób pracujących w podmiotach działających w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego – 660 osób
c) liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje – 594 osoby
d) liczba osób, które nabyły kwalifikacje w ramach ZRK – 396 osób

Wartość Projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 39.094.117,65 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich

Wysokość dofinansowania wynosi 33.230.000,00 zł

Strona Projektu

www.fur.pfp.com.pl 

Przyjmowanie dokumentacji zgłoszeniowej

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu można składać elektronicznie poprzez Generator Wniosków, dostępny na stronie projektu od 31.01.2024 r., godz. 08:00.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej