none

Aktualności

Aktualności

16.10.2007

Specjalne Wyróżnienie Projektu PFP - "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy" na etapie krajowym Europejskich Nagród Przedsiębiorczości


Projekt "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy" otrzymał specjalne wyróżnienie na etapie krajowym konkursu "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" (The European Enterprise Awards) w kategorii "Inwestowanie w Kapitał Ludzki".

W dniu 09 października br. podczas uroczystej konferencji, podczas której ogłoszono wyniki krajowego etapu ENP, Wiceminister Gospodarki - Pan Marcin Korolec wręczył laureatom konkursu statuetki "Nagroda Ministra Gospodarki", a projektom wyróżnionym - dyplomy i nagrody.

Wyróżnienia specjalne otrzymały projekty:

  • "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy" przygotowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie
  • "Panorama Rynku Pracy - Gazeta Regionalna" zgłoszony przez Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Szkół Zarządzania "Nasza Europa"

Do europejskiego etapu Konkursu Zespół Kwalifikacyjny rekomendował dwa projekty:

  • "Partnerstwo dla Rain Mana" zgłoszony przez gminę Lesznowola i Partnerów, m.in. Fundację Synapsis, która nadzoruje ten projekt
  • "Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - inkubacja pomysłów biznesowych" zgłoszony przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Konkurs "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" jest inicjatywą Komisji Europejskiej i został ogłoszony po raz pierwszy na rok 2006, z zamiarem powtarzania go w kolejnych latach. Celem konkursu jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość, prezentacja i wyróżnienie dobrych praktyk, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inspiracja lokalnych władz i organizacji przedsiębiorców.

W Polsce Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach - regionalnym i krajowym. I etap organizowany jest przez urzędy marszałkowskie, które oceniają nadesłane projekty i rekomendują je Ministerstwu Gospodarki. W tym roku Zespół Kwalifikacyjny, powołany przez ministra gospodarki, otrzymał 36 projektów z dziesięciu województw, z czego 29 wniosków spełniało wymagania formalne. W wyniku prac Zespołu Kwalifikacyjnego zostało wybranych 10 projektów, które nagrodzono wyróżnieniami. Cztery najlepsze otrzymały nagrodę ministra gospodarki, a dwa z nich zostały również zgłoszone do europejskiej fazy Konkursu.

Projekt Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy realizowany był na terytorium 20 powiatów województwa zachodniopomorskiego, od 01 października 2005r. do 30 listopada 2006r. Partnerem w Projekcie była Telewizja Polska SA Oddział w Szczecinie. Poza projektowymi Partnerami w zakresie rekrutacji i promocji były samorządy lokalne, Powiatowe Urzędy Pracy, a także Centra Rozwoju Biznesu.

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet z terenu województwa zachodniopomorskiego i w konsekwencji stworzenie im możliwości podjęcia pracy na etacie lub założenia własnej firmy. Projekt przeciwdziałał dyskryminacji kobiet na rynku pracy promując równe szanse kobiet i mężczyzn, zwalczając stereotypy i zachęcał pracodawców do zatrudniania kobiet.

Projekt w ciekawy sposób połączył w sobie elementy aktywizacji zawodowej (cykl szkoleń) i promocji postaw przedsiębiorczych (cykl programów telewizyjnych).

W wyniku realizacji projektu przeszkolonych zostało 306 kobiet, z których w okresie 3 do 10 miesięcy po szkoleniu - 30% podjęło pracę, a 20% założyło własną działalność gospodarczą. W ramach emisji cyklu programów telewizyjnych zaprezentowanych zostało 20 kobiet sukcesu, wybranych w plebiscycie spośród mieszkanek województwa.

Wszystkim partnerom współpracującym w ramach projektu "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy" gratulujemy !

Więcej informacji nt. konkursu można uzyskać na stronie Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl/enp

Relacja fotograficzna z uroczystości:

145_1.jpg
146_2.jpg
147_3.jpg

 03.07.2007

Projekt "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy" - wyróżniony !

W dniu 2 lipca 2007 w Warszawie odbyła się konferencja pt. Europejski Fundusz Społeczny - 50 lat inwestycji w kapitał ludzki. Podczas konferencji wręczono statuetki i dyplomy "Najlepsza inwestycja w człowieka" dla laureatów konkursu "Dobre praktyki EFS". Miło nam poinformować, że jednym z laureatów i jedynym z województwa zachodniopomorskiego została Polska Fundacja Przedsiębiorczości, która została wyróżniona za projekt Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy realizowany w ramach SPO RZL, Działanie 1.6. Statuetkę z rąk Pani Grażyny Gęsickiej, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Nikolausa van der Pasa, Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej odebrała Pani Barbara Bartkowiak, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Projekt Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy był realizowany w partnerstwie z Telewizją Polską SA, Oddział w Szczecinie w okresie od października 2005 r. do 30 listopada 2006 r. Proces rekrutacji uczestniczek wspierany był przez Powiatowe Urzędy Pracy. W ramach inicjatywy odbyło się 20 edycji szkoleń dla kobiet województwa zachodniopomorskiego w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także poszukiwania pracy. Równolegle do szkoleń Telewizja Polska wyemitowała 20 programów prezentujących rzeczywiste przykłady przedsiębiorstw założonych, a także zarządzanych z sukcesem przez kobiety. W ten sposób połączono dwa elementy aktywizacji zawodowej: szkolenia i promocja postaw przedsiębiorczych.

W rezultacie w szkoleniach wzięło udział 306 uczestniczek, z czego po zakończeniu projektu:

  • 72 z nich podjęły pracę
  • 48 założyło działalność gospodarczą (w tym 28 uzyskało dotację z Powiatowych Urzędów Pracy)
  • 12 odbyło staż zawodowy lub przygotowanie zawodowe
  • 41 uczestniczyło w dalszych szkoleniach
  • 4 uzyskały pożyczkę z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS na prowadzenie działalności
148_2.jpg
149_1.jpg
150_3.jpg

 15.12.2006

Projekt "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy" - nagrodzony !
W dniu 13 grudnia 2006r. w Warszawie Projekt "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy" został nagrodzony, jako jeden z ośmiu najlepszych pozarządowych projektów, zrealizowanych z unijnych funduszy w ramach konkursu ogłoszonego przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor pt. "Dobre praktyki po polsku, czyli praktycznie o Funduszach Strukturalnych".

 Ponadto Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Telewizją Polska SA Oddział w Szczecinie otrzymały wyróżnienie za realizacje najlepszego projektu partnerskiego.

Więcej informacji na stronie www.ngo.pl.

 

151_1.jpg
152_2.jpg

30.11.2006

Zakończenie realizacji Projektu "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy"
Polska Fundacja Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że z dniem 30 listopada 2006r. został zakończony Projekt "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy", realizowany wspólnie przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie i Telewizję Polską S.A. Oddział Szczecin. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1, Aktywna polityka rynku pracy, Działanie 1.6, Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

W okresie od grudnia 2005r. do września 2006 r. przeprowadzono 20 szkoleń, w których uczestniczyło 306 bezrobotnych mieszkanek województwa zachodniopomorskiego oraz zaprezentowano sylwetki 20 Kobiet Sukcesu w cyklu programów telewizyjnych "Kobieta Przedsiębiorcza".

Już w trzy miesiące po szkoleniu 32 uczestniczki szkoleń założyły działalność gospodarczą (z których 16 otrzymało dotację z Urzędu Pracy), a 53 Panie podjęły pracę.

Fotorelacje z naszych spotkań - szkoleń:

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej