none

Podstawowe informację dotyczące rejestracji firmy

Podstawowe informację dotyczące rejestracji firmy

 

Każdy kto chce założyć firmę musi udać się do Urzędu Gminy i wypełnić wniosek o rejestrację firmy, ponieważ tam jest prowadzona Ewidencja Działalności Gospodarczej. W zgłoszeniu działalności do ewidencji działalności gospodarczej należy podać:

 • Wybór nazwy firmy: Imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa własna firmy
 • Określenie przedmiotu działalności (może być kilka)
 • Siedziba (miejsce zamieszkania/ stałego pobytu i adres)
 • Miejsce prowadzenia działalności
 • Wskazanie adresu głównego oddziału (jeżeli jest kilka) i pozostałych adresów
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Wskazanie imienne pełnomocnika (jeżeli się decydujemy)
 • Pełnomocnik ma prawo reprezentowania i zastępowania właściciela firmy we wszystkich kontaktach z urzędami.

UWAGA !

 • Do Urzędu Gminy należy zabrać dowód osobisty
 • Należy udać się do urzędu z już wybranym kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). PKD jest zbiorem wszystkich ujętych w kraju rodzajów działalności - przypisane są im określone kody
 • Miejscem prowadzenia działalności może być miejsce stałego pobytu (w tym przypadku trzeba posiadać prawny tytuł właściciela lub współwłaściciela - wystarczy podać powierzchnię przeznaczoną na działalność). Jeżeli działalności nie prowadzi się w miejscu siedziby, należy podać drugi adres lub kilka w przypadku sieci/ oddziałów (umowa najmu)
 • Data rozpoczęcia działalności to data pierwszej czynności związana z prowadzeniem firmy i powinna uwzględniać okres czasu niezbędny na załatwienie wszystkich formalności związanych z założeniem firmy (min. miesiąc)

Opłata za wniosek o wpis do ewidencji wynosi 50-100 zł. Zgłoszenie zmian we wpisie - 50 zł. W niektórych gminach bezrobotni są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej. Wszelkie zmiany zakresów działania, zmiany adresów siedziby lub oddziałów, zmiany nazw lub innych elementów wymienionych w zgłoszeniu, w każdym wypadku wymagają aktualizacji wpisu. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej powinno być wystawione w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

Od dnia 1 stycznia 2004 r. wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można złożyć: wniosek o nadanie numeru statystycznego REGON, zgłoszenie identyfikacyjne (jeżeli się go nie posiada) lub aktualizacyjne NIP-1 (gdy ma się już nadany NIP) i ewentualnie VAT - R. Urząd Gminy przekaże zgłoszenia do właściwego urzędu statystycznego i urzędu skarbowego. Ułatwia to procedurę rejestracji działalności gospodarczej, ale jeśli przyszłemu przedsiębiorcy zależy na czasie, to powinien kolejne kroki wykonać sam.

Kolejnym krokiem jest udanie się do Urzędu Statystycznego właściwego z uwagi na miejsce prowadzenia działalności, w którym złożyć należy wniosek o nadanie numeru REGON. Zgłoszenia w Urzędzie Statystycznym należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców. Urzędy Statystyczne udostępniają w swoich siedzibach druki wniosków i przyjmują wnioski o wpis do rejestru podmiotów od przedsiębiorców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie, na którego terenie działają. Druki wydawane są nieodpłatnie, nie pobiera się także opłat za przyjęcie wniosku.

Wpis przedsiębiorcy do rejestru następuje na podstawie wniosku składanego przez przedsiębiorcę na formularzu RG-1 "Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem". Jest to jednolity wzór wniosku, obowiązujący na terenie całego kraju.

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne następujące dane:

 • nazwa i adres siedziby
 • nazwisko i imiona
 • miejsce zamieszkania
 • PESEL
 • forma prawna i forma własności
 • rodzaje wykonywanej działalności, w tym rodzaj przeważającej działalności (ich numery z tzw. PKD)
 • data rozpoczęcia działalności
 • nazwa organu ewidencyjnego
 • nazwa ewidencji i nadany przez ten organ numer.

Po wizycie w Urzędzie Statystycznym, kolejnym krokiem jest wizyta w Urzędzie Skarbowym. Tam przedsiębiorcy otrzymują numer identyfikacji podatkowej NIP. Dla osób fizycznych w celu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty (kserokopie):

 • wypełniony formularz NIP-1
 • wypis z ewidencji działalności gospodarczej (od 1 stycznia 2002 r. - z rejestru przedsiębiorców)
 • REGON

Opłata skarbowa za potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego obowiązku w podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowym wynosi 152,00 złote.

Jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na obszarze działania innego Urzędu Skarbowego niż ten na którego obszarze prowadzona jest działalność gospodarcza, musi on złożyć formularz w obu urzędach. W Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania będzie rozliczał się z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w Urzędzie Skarbowym miejsca prowadzenia działalności będzie rozliczał podatek od towarów i usług (VAT).

Następnie przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osoby fizyczne, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Termin zgłoszenia w ZUS-ie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia. W celu zgłoszenia należy pobrać w oddziale ZUS formularze ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń oraz ZUS ZFA - Zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją i informacjami zamieszczonymi na formularzu.

Zgłoszenie adresuje się do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej z uwagi na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Ze względów praktycznych każdy przedsiębiorca powinien posiadać pieczątkę, która ułatwia załatwianie formalności, również związanych z założeniem własnej firmy. Pieczątka powinna zawierać: nazwę firmy, adres, nr telefonu oraz numer REGON.

Osoby, które po raz pierwszy otwierają działalność gospodarczą lub nie prowadziły jej przez ostatnie 5 lat mogą skorzystać z preferencyjnej- niższej stawki ubezpieczenia, która wynosi obecnie około 250 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziale Zus lub na stronach www.zus.gov.pl Kolejnym krokiem jest założenie rachunku bankowego Założenie rachunku bankowego oznacza konieczność podpisania umowy z bankiem. Bank żąda z reguły przedstawienia oryginałów oraz sporządzenia kopii wszelkich możliwych dokumentów uzyskanych w trakcie rejestracji firmy. Na podpisanie przez bank umowy z reguły trzeba poczekać kilka dni.

Źródło www.1praca.gov.pl, www.stat.gov.pl, www.zus.gov.pl oraz www.bankier.pl

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej