none

Wartość dofinansowania

Loga UE

Kwota dofinansowania

1. Maksymalna wartość dofinansowania w całym okresie trwania projektu, przypadająca na jednego uczestnika (jeden PESEL) nie może przekroczyć kwoty
6 000,00 PLN

Poziom dofinansowania

2. Podstawowy poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50% wydatków na ich zakup. Po spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt 3 i pkt 4, wartość dofinansowania może być zwiększona do 80%.

3. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% dofinansowania kosztów usługi rozwojowej, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  1. Usługi rozwojowe kończą się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/,
  2. Przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER.
  3. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego
  4. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW)
  5. Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu
  6. Uczestnikami usług rozwojowych są osoby w wieku 50+ lub osoby o niskich kwalifikacjach
  7. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

4. Fundacja zastrzega sobie prawo do ograniczenia kwoty wsparcia na jednego Uczestnika Projektu.

Wyłączenia z dofinansowania

5. Dofinansowanie nie może zostać przyznane:

a) na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;

b) na usługi rozwojowe dotyczące funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;

c) na usługi rozwojowe dotyczące zasady realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji - w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;

d) na usługi rozwojowe dotyczące zwiększania zdolności adaptacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;

e) na usługi rozwojowe dotyczące zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;

f) na usługi rozwojowe dotyczące zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;

g) na usługi rozwojowe dotyczące zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady do spraw kompetencji – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;

h) na usługi rozwojowe dotyczące zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców w trudnościach lub ponownie podejmujących działalność gospodarczą – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;

i) na usługi rozwojowe świadczone przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:

- udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

- pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

j) gdy koszt usługi rozwojowej obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach projektu PSF w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;;

k) gdy usługa rozwojowa objęta umową została już dofinansowana/sfinansowana ze środków publicznych (tzw. zakaz podwójnego finansowania);

l) obowiązek przeprowadzania usługi na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy).

m) gdy nie zostały spełnione przesłanki dotyczące udzielania pomocy de minmis/ pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r.

n) na usługi rozwojowe nie odpowiadające na określone przez Przedsiębiorcę potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa lub jego pracowników;

o) w przypadku braku należytego uzasadnienia potrzeby uzyskania wsparcia, tj. braku przedłożenia przez przedsiębiorcę dodatkowych dokumentów potwierdzających celowość danej usługi rozwojowej, w tym wykazania wpływu usługi na rozwój działalności przedsiębiorstwa.

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej