none

Opis Projektu

Loga UE

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - FUR2

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, którego celem jest „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie barier w dostępie do usług rozwojowych dla nich oraz ich pracowników w zakresie podniesienia ich kompetencji. W ramach projektu w sposób systemowy zapewniona zostanie możliwość refundacji kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na ich aktualne potrzeby.

Do celów szczegółowych projektu należy

Umożliwienie powszechnego dostępu do usług rozwojowych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia, nakierowanego na minimalizowanie barier:

 • finansowej – zapewniając dofinansowanie usług rozwojowych,
 • świadomości – zapewniając doradców potrafiących dokonać szybkiej diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz posiadających kompleksową wiedzę o ofercie usług w Bazie Usług Rozwojowych i procesie dofinansowania usług,
 • geograficznej – zapewniając dotarcie do wszystkich lokalizacji w regionie poprzez mobilnych doradców, oraz udostępniony elektroniczny obieg dokumentów.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 1. stworzenie systemu refundacji kosztów usług rozwojowych wspierającego ich nabywanie przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 2. objęcie wsparciem łącznie 1250 zachodniopomorskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 4200 ich pracowników,
 3. zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia merytorycznego przez mobilnych doradców.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie aktywne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy, zatrudnieni wyłącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Docelowa struktura uczestników projektu, ze względu na poszczególne kryteria, przedstawia się następująco:

 • ze względu na wielkość przedsiębiorcy - 80,0% stanowić będą firmy mikro, 14,0 % firmy małe, a 6,0 % firmy średnie,
 • ze względu na dynamikę rozwoju – 10,0 % stanowić będą przedsiębiorstwa o wysokiej dynamice wzrostu,
 • ze względu na lokalizację działalności w Specjalnej Strefie Włączenia - 25,0 % wspartych przedsiębiorstw będzie prowadzić działalność w Strefie,
 • ze względu na wiek pracownika - 25,0 % stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia
 • ze względu na poziom kwalifikacji pracownika – 30,0% stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach

Dofinansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014 – 2020.

Obszar

Projekt jest realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest od 01.01.2020 do 30.06.2023

Uwaga! czas trwania projektu został wydłużony do 31 października 2023 roku.

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej