none

Beneficjenci

Loga UE

MIKRO-, MAŁE I ŚREDNIE przedsiębiorstwa, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.) mające swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Wsparcie może otrzymać przedsiębiorca oraz jego pracownicy, w tym też osoby pracujące na własny rachunek, mające zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Pracownik – personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. , str. 1 z późn. zm.),

W skład personelu wchodzą:

  1. pracownicy;
  2. osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego;
  3. właściciele - kierownicy;
  4. partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Z zakresu pojęcia „personel” wyłączono praktykantów i studentów, odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej