Pożyczka Turystyczna dla MŚP - Małopolska Tarcza Antykryzysowa

W związku ze znaczącym przekroczeniem puli dostępnych środków w ramach Pożyczki Turystycznej dla MŚP - Małopolska Tarcza Antykryzysowa, informujemy, że nabór wniosków zostaje zawieszony w dniu 02.09.2021 r. o godzinie 16:00. Wnioski nadesłane po tym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

W dniu 27 lipca 2021 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) zawarła Umowę o Pośrednictwo Finansowe dotyczącą udzielania „Pożyczek Turystycznych dla MŚP – Małopolska Tarcza Antykryzysowa" z Małopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o. o. w siedzibą w Krakowie (MFR), który na mocy Umowy Powierzenia zawartej z Województwem Małopolskim zarządza środkami pochodzącymi ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu. Łączna kwota środków jaką PFP dysponuje na udzielanie pożyczek w ramach tego produktu finansowego to 28 mln zł.

 

Pożyczka Turystyczna dla MŚP – Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Kwota pożyczki do 1 mln zł z zastrzeżeniem max. limitu dla jednego Pożyczkobiorcy 1 mln zł
Przeznaczenie pożyczki

Obrotowa: do 500 tys. zł
Inwestycyjna: do 1 mln
Obrotowo-Inwestycyjna: do 1 mln zł
Pożyczka mieszana obejmująca komponent inwestycyjny i obrotowy udzielana będzie z zastrzeżeniem max. limitu komponentu obrotowego do 50% wartości pożyczki czyli do 500 tyś zł

Grupa docelowa mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział zarejestrowany na terenie woj. małopolskiego, działające dłużej niż 24 m-ce, które zostały szczególnie dotknięte kryzysem branży turystycznej i u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 75% w okresie XII 2020 -
II 2021 do okresu XII 2019 – II 2020.
Oprocentowanie od 0%  brak dodatkowych opłat i prowizji
Okres spłaty max. 84 m-ce, z zastrzeżeniem 72 m-cy zgodnie z rozporządzeniem pomocowym
Karencja do 12 m-cy (okres karencji liczony jest od daty zawarcia umowy pożyczki, a nie od daty wypłaty środków)
Cel finansowania Cele inwestycyjne i obrotowe dotyczące działalności gospodarczej danego MŚP. Udzielenie pożyczki obrotowej, powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zabezpieczenie m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.
Informacje dodatkowe

- Wkład własny nie jest wymagany
- Bezpłatna pomoc i doradztwo

 

Regulamin udzielania pożyczek

 

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

 

Wniosek można złożyć w wersji elektronicznej [KLIK]

Wniosek można również złożyć w wersji papierowej:

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Krakowie
ul. Podole 60, pok. 2.11, 30-394 Kraków, tel. 532 546 545, 532 541 489, malopolskie@pfp.com.pl

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 16

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej