Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej II (147)

 Projekt zrealizowany - zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą pożyczkową dostępną pod adresem: https://www.pfp.com.pl/pozyczki

 

Loga

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 28 listopada 2018 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Mikropożyczka na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach zawartej umowy PFP oferuje niskooprocentowane pożyczki dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy) oraz z wkładu własnego Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (pełniącej rolę Pośrednika Finansowego). Łączna kwota środków przeznaczonych na pożyczki na założenie działalności gospodarczej wynosi 3,53 mln zł (w tym 3 mln zł wkład Funduszy Europejskich). W ramach tej kwoty PFP planuje udzielić min. 65 pożyczek.

Mikropożyczka

 

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Mikropożyczka na utworzenie miejsca pracy

Kwota pożyczki

Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi
20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Na dzień 01.09.2020 r. wynosi 100.489,60 zł*

30.146,88 zł

Okres spłaty

Do 84 miesięcy

Do 36 miesięcy

Okres karencji

Do 12 miesięcy

Do 6 miesięcy

Oprocentowanie

Stałe - 0,1 stopy redyskonta weksli NBP

Grupa docelowa

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
A) osoby pozostające poza rynkiem pracy w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
B) osoby młode w wieku 15-29 lat z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP
C) osoby w wieku 30 lat i więcej należące do grup docelowych:
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
- osoby ubogie pracujące,
- imigranci oraz reemigranci,
- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, 
- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki miesięczne nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Cel finansowania

wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Wydatki związane z utworzeniem miejsca pracy

Zabezpieczenie

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowych, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

 

Inne

Brak innych opłat i prowizji

 *wnioskowana kwota pożyczki może ulec zmniejszeniu ze względu na ograniczoną wartość projektu i wsparcie minimum 65 podmiotów.

O pożyczkę mogą wnioskować osoby, które nie posiadają obecnie działalności gospodarczej oraz nie prowadziły jej przez ostatnie 12 miesięcy - dopiero po decyzji pożyczkowej działalność może zostać otwarta.

Regulamin udzielania pożyczek

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

 

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do złożenia wniosku w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Oddziale lub Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 43/ 45 /08, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie
ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel. 94 340 70 35, 784 689 616

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu
ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 30 86, 664 061 992, 795 417 461

 

Lista Punktów Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej