none

Opis projektu

Uprzejmie informujemy, że łączna kwota wniosków o pożyczkę ze środków Funduszu Dostępności przekroczyła kwotę dostępnej alokacji. W związku z tym, aktualnie składane wnioski są przyjmowane na listę rezerwową bez gwarancji ich rozpatrzenia.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w dniu 30.12.2020 roku podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach „Funduszu Dostępności”. Dostępne środki w ramach projektu wynoszą 30 mln zł i przeznaczone są głównie do sektora publicznego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także dla szkolnictwa wyższego, nauki oraz instytucji kultury na terenie całego kraju. W ramach projektu możliwa jest realizacja przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych.

Pożyczka w ramach Funduszu Dostępności - nabór wniosków od 29.01.2021 r.

 • Maksymalna wartość pożyczki: do 2 000 000,00 zł
 • Oprocentowanie stałe: od 0,15% (oprocentowanie może być wyższe w przypadku wykorzystania przez pożyczkobiorcę limitów pomocy publicznej w tym de minimis)
 • Okres spłaty: do 20 lat
 • Karencja: do 6 miesięcy
 • Grupa docelowa:
  - spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,
  - podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucje kultury,
  - jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  - podmioty w ramach administracji rządowej,
  - spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od JST,
  - inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  - osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego.
 • Cel funduszu: udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach w zakresie dostosowania budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień [zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zasad Naboru].
 • Zabezpieczenie: m.in. weksel własny in blanco i inne ustalone
 • Obszar: cały kraj
 • Informacje dodatkowe:
  - brak dodatkowych opłat i prowizji,
  - pożyczkobiorca może uzyskać częściowe umorzenie kapitału pożyczki – maksymalnie do 40%,
  - finansowanie może być połączone z dotacją ze środków PFRON,
  - warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z Gospodarczej Debaty miesiąca, która odbyła się 9 listopada 2021 roku. Wraz z zaproszonymi gośćmi poruszaliśmy temat zaangażowania osób niepełnosprawnych w rynek pracy oraz to, jak Fundusz Dostępności administrowany przez PFP zmienia sytuację życiową osób wykluczonych z powodu infrastruktury.Nagranie jest dostępne na naszym kanale YouTube [TUTAJ]

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej