Regionalny Fundusz Pożyczkowy POMERANUS

Dla mikro- i małych przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego, Polska Fundacja Przedsiębiorczości w 2004 roku uruchomiła Regionalny Funduszu Pożyczkowy "POMERANUS". Celem Funduszu jest wspieranie regionalnej i lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek i szkoleń dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Obsługa przedsiębiorców odbywa się poprzez Punkty Obsługi Funduszu (tzw. POF). POF-y usytuowane są na terenach powiatów dzięki wsparciu samorządów lokalnych, a także w siedzibie Fundacji.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy POMERANUS powstał w wyniku wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i możliwości jakie daje Unia Europejska poprzez dofinansowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa. Oferta Funduszu "POMERANUS", jest kierowana do mikro- i małych przedsiębiorców, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego.

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • zatrudniający do 50 pracowników
 • mający swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • działający co najmniej 3 miesiące
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • cel: pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 500 tys. zł
 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy
 • wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży funduszu w stosunku rocznym
 • od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5,0% kwoty przyznanej pożyczki
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem:

 •  ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 •  minimalny wkład własny
 •  elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 •  uproszczona procedura

RFP POMERANUS współpracuje z:

Regulamin udzielania pożyczek:

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Zapraszamy do złożenia wniosku w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Oddziale lub Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 46, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie

ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel./fax 94 340 70 35, 784 689 616

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu

ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel./fax 67 258 30 86

 

Lista Punktów Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus"

 

 

Biuro Lokalne w Koszalinie
ul. Partyzantów 17, pokój 202
75-411 Koszalin
tel./fax 94 34 07 035

Biuro Lokalne w Wałczu