Pożyczka na Rozwój Turystyki I

W dniu 24 lutego Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) podpisała Umowę Operacyjną na utworzenie Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki. Pożyczki udzielane są przez PFP ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej. Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pożyczka na Rozwój Turystyki

 • Maksymalna kwota pożyczki: do 500.000,00 zł
 • Oprocentowanie stałe:
  1,015% (od 01.05.2022) - dla start-upów i przedsięwzięć mających status MPR
  2,03% (od 01.05.2022) - na zasadach korzystniejszych niż rynkowe
 • Maksymalny okres spłaty: do 7 lat
 • Maksymalny okres karencji: do 12 miesięcy (z zastrzeżeniem, że karencja nie przedłuża okresu spłaty pożyczki)
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na obszarze województwa podlaskiego
 • Dodatkowe informacje:
  - udział własny już od 0%;
  - możliwość otrzymania kolejnej pożyczki, po rozliczeniu wydatkowania środków z pierwszej;
  - dodatkowe preferencje dla start-upów oraz inwestycji w obiektach posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo;
  - brak dodatkowych opłat i prowizji.
 • Dodatkowe preferencje w spłacie pożyczki w związku z pandemią COVID-19 (do odwołania)
  - brak wymaganego wkładu własnego;
  - 6 miesięczne wakacje kredytowe;
  - możliwość obniżenia oprocentowania na czas wakacji kredytowych;
  - możliwość udzielenia wsparcia z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy;
  - możliwość zmienienia przeznaczenia już udzielonej pożyczki na cel jak powyżej;
  - wsparcie można przeznaczyć na pokrycie wydatków m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, gaz, prąd, ubezpieczenia, najem powierzchni czy zakup towarów,
  - wsparcie może być udzielane na przedsięwzięcia, których celem jest pokrywanie wyłącznie bieżącej/obrotowej działalności.
 • Cel finansowania: wsparcie musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i/lub wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej, w szczególności w ramach PKD [pobierz wykaz PKD]. O wsparcie mogą również ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w innej branży w przypadku, kiedy z przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej.
 • Wsparcie może zostać przyznane m.in. na następujące typy przedsięwzięć:
       a) obiekty noclegowe;
       b) obiekty gastronomiczne;
       c) infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
       d) infrastruktura turystyki zdrowotnej;
       e) infrastruktura kultury i rozrywki;
       f) transport turystyczny;
       g) organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
       h) ekologiczne produkty;
       i) produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
       j) przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
       k) inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.
 • Wsparcie może być udzielane na następujące typy wydatków:
       a) Prowadzenie robót budowlanych (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury);
       b) Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym na:
               a. zakup gruntów i nieruchomości na cele inwestycyjne;
               b. zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego do przewozu ładunku lub osób, w związku z prowadzeniem działalności turystyczne.
       c) Jako element przedsięwzięć:
               a. Finansowania wydatków związanych z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
               b. Pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością do 50% wysokości pożyczki
               c. Pokrywanie wydatków na promocję i reklamę
 • Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę lub innych dóbr Pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, hipoteka, przelew wierzytelności z rachunku lokat terminowych, inne zabezpieczenie majątkowe.

 

Regulamin udzielania pożyczek:

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Zbiorcza lista plików do pobrania w formacie DOC
Zbiorcza lista plików do pobrania w formacie PDF

 


Pozostałe dokumenty:


Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Białymstoku
Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 4 pok. 309, 15-111 Białystok, tel. 538 515 470 podlaskie@pfp.com.pl

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 16

(368)

 

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej