Podmioty Ekonomii Społecznej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w dniu 06.07.2022 podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu – Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Dostępne środki w ramach projektu wynoszą 7 mln zł (Wkładu Funduszu Funduszy powierzony przez BGK) i przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej na obszarze całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Projekt Pożyczki płynnościowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) realizowany jest z krajowych środków publicznych.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

 • Maksymalna wartość pożyczki: nie więcej niż 70.000,00 zł (do wysokości 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej).
 • Oprocentowanie stałe: 0,5 stopy redyskonta weksli NBP (2,9% od 06.10.2023).
 • Okres spłaty: do 36 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
 • Karencja: do 6 miesięcy.
 • Uprawnione podmioty:
  Podmioty, o których mowa w art. 2 ust.5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812, z późn. zm.), tj m.in.:
  - spółdzielnie socjalne,
  - warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
  - centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej,
  - spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, oraz spółdzielnie produkcji rolnej,
  - fundacje i stowarzyszenia,
  - spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non profit

 • Grupa docelowa:
  Podmioty Ekonomii Społecznej spełniające łącznie poniższe warunki:
  - istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  - spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  - prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  - posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.
 • Przeznaczenie pożyczki:

  - Zapłata podatku od towarów i usług poniesionego w związku z inwestycją objętą dofinansowaniem z KPO
  - Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.
  - Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:

a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
b) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
d) zatowarowanie, półprodukty itp.,
e) koszty administracyjne,
f) koszty zakupu drobnego wyposażenia.

 • Zabezpieczenie: m.in. weksel in blanco i/lub inne ustalone
 • Obszar: cały kraj
 • Informacje dodatkowe:
  - warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją,
  - wydatki są rozliczane z dedykowanego rachunku bankowego.

Pożyczka Misyjna dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

W ramach Pożyczki Płynnościowej, możliwe jest finansowanie działań stanowiących pomoc osobom uciekającym z Ukrainy. Takie wsparcie ma postać Pożyczki Misyjnej o następujących parametrach:

   • Maksymalna wartość pożyczki: 100.000,00 zł,
   • Oprocentowanie: 0%
   • Okres spłaty: do 60 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
   • Karencja: do 12 miesięcy.
   • Uprawnione podmioty:
    Podmioty, o których mowa w art. 2 ust.5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1812, z późn. zm.), tj m.in.:
    - spółdzielnie socjalne,
    - warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
    - centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej,
    - spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, oraz spółdzielnie produkcji rolnej,
    - fundacje i stowarzyszenia,
    - spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non profit

   • Grupa docelowa:
    Podmioty Ekonomii Społecznej spełniające łącznie poniższe warunki:
    - istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
    - spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
    - prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
    - posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.
   • Przeznaczenie:
    Środki mogą zostać przeznaczone na pożyczki na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką) lub pożyczki na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.
   • Umorzenie: 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki; dla pożyczki na tworzenie miejsc pracy dodatkowo warunkiem umorzenia jest utrzymanie miejsca pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy (okres ten może zostać skrócony, o ile z przyczyn niezależnych od pożyczkobiorcy miejsce pracy nie zostanie utrzymane) w wymiarze co najmniej ¾ etatu
 • Zabezpieczenie: m.in. weksel in blanco i inne ustalone
 • Obszar: cały kraj
 • Informacje dodatkowe:
  - warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją,
  - wydatki są rozliczane z dedykowanego rachunku bankowego.
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej