Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II - Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Informacje ogólne

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego na podstawie Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” nr 40/BGK/2019/PB-WWSII zawartej 22 listopada 2019 r. oraz nr 42/BGK/2019/PB-WWSII zawartej 31 grudnia 2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie nowego miejsca pracy w firmie dla bezrobotnego, poszukującego pracy absolwenta lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej.

W ramach projektu udzielane są niskooprocentowane pożyczki bez wkładu własnego, prowizji i opłat.

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

O pożyczki na utworzenie nowego stanowiska pracy dla bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym skierowanych przez PUP mogą ubiegać się:

 • Podmioty mające swoją siedzibę w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim lub pomorskim;
 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym osoby, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Wsparcie w Starcie;
 • Niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły;
 • Producenci rolni.

Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych lub poszukujących pracy absolwentów, w tym skierowanych przez PUP udzielane będą:

 • Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych.
 • Żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć.
 • Aktualna maksymalna wartość pożyczki: 34.089,36 zł (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)
 • Oprocentowanie stałe:
  • 0,1 stopy redyskonta weksli NBP - (0,011%) dla pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla przedsiębiorców, którzy są opiekunami osób niepełnosprawnych, a także dla przedsiębiorców na utworzenie miejsca pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla żłobków lub klubów dziecięcych na utworzenie stanowisk pracy związanych bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
  • 0,25 stopy redyskonta weksli NBP - (0,0275%) dla pozostałych osób
 • Okres spłaty: do 3 lat
 • Zabezpieczenie: Weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych, inne ustalane indywidualnie
 • Na utworzonym stanowisku pracy można zatrudnić:
  • Osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, w tym skierowaną przez PUP w pełnym wymiarze czasu pracy lub
  • Opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (jednak nie mniejszym niż połowa pełnego wymiaru czasu) lub
  • Poszukującego pracy absolwenta w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • Zatrudnienie pracownika musi nastąpić na podstawie umowy o pracę.

Pamiętaj! Środki z pożyczki nie mogą być wykorzystane na zakup od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny, a także na zakup od osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie można również sfinansować zakupu środka transportu przeznaczonego do transportu drogowego towarów – w przypadku gdy działalność gospodarcza będzie dotyczyć drogowego transportu towarów.

W przypadku skorzystania zarówno z pożyczki na założenie działalności w ramach programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie II" jak i z pożyczki na utworzenie miejsca pracy z tego samego programu dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie części zadłużenia.
Dodatkowe szczegółowe informacje na temat pożyczki znajdują się w załączonym poniżej regulaminie.

Dokumenty do pobrania:

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę:

Zbiorcza lista plików do pobrania w formacie PDF
Zbiorcza lista plików do pobrania w formacie DOC

 

Ponadto przygotuj skan następujących dokumentów:

 1. Kopia Zaświadczenia o pomocy de minimis (dotyczy Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc de minimis w okresie ostatnich trzech lat podatkowych), potwierdzona ze zgodnością z oryginałem, (jako załącznik 6)
 2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku, (jako załącznik 7)

Jeśli jesteś opiekunem osób niepełnosprawnych, będziesz potrzebował również:

 1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (jako załącznik 8)

Dotyczy wnioskodawców , którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej u innego pośrednika finansowego:

 1. Umowa pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z harmonogramem spłaty (jako załącznik 10)
 2. Potwierdzenie, że nie zalega ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, wydane przez pośrednika finansowego, który udzielił pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (jako załącznik 11)

W przypadku chęci skorzystania z pożyczki na utworzenie miejsca pracy przez firmę , która nie skorzystała z pożyczki na rozpoczęcie działalności w ramach Programu Wsparcie w Starcie, pobierz poniższe załączniki:

Zbiorcza lista plików do pobrania w formacie PDF
Zbiorcza lista plików do pobrania w formacie DOC

Ponadto przygotuj skan:

 1. Kopia Zaświadczenia o pomocy de minimis (dotyczy Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc de minimis w okresie ostatnich trzech lat podatkowych), potwierdzona ze zgodnością z oryginałem,(jako załącznik 5)
 2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,(jako załącznik 6)

Jeśli jesteś opiekunem osób niepełnosprawnych, będziesz potrzebował również:

 1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,(jako załącznik 7)

____________________________________________________

Wniosek można również złożyć w wersji elektronicznej [KLIK]
____________________________________________________

Szkolenia i Doradztwo

Doradztwo i szkolenia w ramach programu dostępne są dla:

 • osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
 • osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

W celu skorzystania z bezpłatnych szkoleń należy zarejestrować się na stronie: [KLIK], a następnie zapisać na wybrane szkolenie poprzez stronę ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE [KLIK]Podczas rejestracji należy podać nazwę programu WwS w polu przeznaczonym na nazwę przedsiębiorstwa np. ubiegający się o pożyczkę wpisze zamiast nazwy firmy samo „WwS” a pożyczkobiorca „Firma ABC Sp. z o.o. (WwS)”. Pożyczkobiorcy dodatkowo są zobowiązani do wypełnienia karty szkolenia (dostępna na miejscu szkolenia).

Doradztwo w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dostępne jest dla:

 • osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie przygotowania wniosku o pożyczkę (maksymalnie 2 godz. na ubiegającego się o pożyczkę);
 • osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości.

Pożyczkobiorca może skorzystać z usług szkoleniowych i doradczych w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Uzyskane przez pożyczkobiorcę doradztwo stanowi pomoc de minimis. Pożyczkobiorcy dodatkowo są zobowiązani do wypełnienia karty doradztwa (dostępna u doradcy).
Doradztwo dla pożyczkobiorców jest limitowane. Pożyczkodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia usług doradztwa w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację.

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę?

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, pokój 0.25, 61-441 Poznań, tel. 61 673 45 33, 61 673 45 34, kom. 664 917 710, 664 381 113, 664 380 211
Godziny otwarcia: Wtorek, środa, piątek 8:00-16:00
Poniedziałek, czwartek 8:00-17:30

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Pile
al. Niepodległości 33, pokój 301, 64-920 Piła, tel. 67 211 62 90, kom. 664 005 306
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lesznie
ul. Geodetów 1, pokój A206, 64-100 Leszno, tel. 65 32 22 118, 882 195 834
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 16
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00

 

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej