Pożyczka na start Opole

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 29 grudnia 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Mikropożyczka na terenie województwa opolskiego.W ramach zawartej umowy PFP oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie opolskim, które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) i które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego. Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy) oraz z wkładu własnego Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (pełniącej rolę Pośrednika Finansowego). Łączna kwota środków przeznaczonych na pożyczki na założenie działalności gospodarczej wynosi 10,4 mln zł (w tym wkład Funduszy Europejskich 8,6 mln zł). W ramach tej kwoty PFP planuje udzielić min. 147 pożyczek.

Loga UE

Mikropożyczka

  • Maksymalna kwota pożyczki: 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Na dzień 01.09.2021 r. wynosi 110.090,40 zł
  • Okres spłaty do 84 miesięcy
  • Okres karencji do 12 miesięcy
  • Grupa docelowa: osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) i pracujące o niskich dochodach (wg kryteriów określonych szczegółowo w Regulaminie)
  • Oprocentowanie: 0,1 stopy redyskonta weksli NBP - 0,011%
  • Brak innych opłat i prowizji
  • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP
  • Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Regulamin udzielania pożyczek

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Opolu
ul. Zielonogórska 3, pok. nr 4 45-955 Opole, tel. 77 457 67 23, kom. 532 744 982, 880 960 645

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 16

Tagi : dotacje na rozpoczęcie działalności opole, pożyczka na start Opole, pożyczka unijna na start opole, pożyczka unijna na start Opole, pożyczka unijna na start opolskie, pożyczki na start Opole, pożyczki unijne na start opole, pożyczki unijne na start Opole, pożyczki unijne na start opolskie,

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej