Mikropożyczka

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 11 marca 2021 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Mikropożyczka. W ramach zawartej umowy PFP oferuje niskooprocentowane pożyczki dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy) oraz z wkładu własnego Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (pełniącej rolę Pośrednika Finansowego). Łączna kwota środków przeznaczonych na pożyczki na założenie działalności gospodarczej wynosi 3,12 mln zł (w tym wkład Funduszy Europejskich 3 mln zł). W ramach tej kwoty PFP planuje udzielić min. 57 pożyczek na rozpoczęcie działalności oraz min. 65 pożyczek na utworzenie miejsca pracy.

 

Mikropożyczka


 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej Mikropożyczka na utworzenie miejsca pracy
Kwota pożyczki Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi
20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Na dzień 01.06.2021 r. wynosi 113.631,20 zł*
20.000,00 zł **
Okres spłaty Do 84 miesięcy Do 36 miesięcy
Okres karencji Do 12 miesięcy (karencja nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty) Do 6 miesięcy (karencja nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty)
Oprocentowanie Stałe wynoszące 0,1 stopy redyskonta weksli NBP – 0,011%
Cel finansowania Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej Wydatki związane z utworzeniem miejsca pracy
Grupa docelowa

Osoby fizyczne zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego i należące do następujących grup”

Osoby pozostające poza rynkiem pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo),
A) Osoby pozostające poza rynkiem pracy w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup:
- Osoby w wieku 50 lat i więcej,
- Kobiety,
- Osoby z niepełnosprawnościami.
B) Osoby młode w wieku 15-29 lat (z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP),
C) Osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup docelowych:
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
- osoby ubogie pracujące,
- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki miesięczne nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,
- imigranci oraz reemigranci,
- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych powyżej

Wyłącznie osoby, które rozpoczęły prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w wyniku wcześniejszego skorzystania z Jednostkowej Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach przedmiotowego Instrumentu Finansowego.
Zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowych, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.
Inne Brak innych opłat i prowizji

 * wnioskowana kwota pożyczki może ulec zmniejszeniu ze względu na ograniczoną wartość projektu i wsparcie minimum 57 podmiotów.
** wnioskowana kwota pożyczki może ulec zmniejszeniu ze względu na ograniczoną wartość projektu i wsparcie minimum 65 podmiotów.
O pożyczkę mogą wnioskować osoby, które nie posiadają obecnie działalności gospodarczej oraz nie prowadziły jej przez ostatnie 12 miesięcy - dopiero po decyzji pożyczkowej działalność może zostać otwarta.

 

 Regulamin udzielania Pożyczek

 

Dokumenty do pobrania

Zbiorcza lista plików do pobrania w formacie DOC 

 

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do złożenia wniosku w siedzibie lub naszych oddziałach:

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 43/ 45 /08, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie
ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel. 94 340 70 35, 784 689 616, 532 409 050

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu
ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 30 86, 664 061 992, 795 417 461
 

 

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej