Zaproszenie do składania ofert.

06.07.2006

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Pl. Rodła 9, 70 - 419 Szczecin zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych w trybie konkursu ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż pod nazwą "Wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku na potrzeby ośrodka szkoleniowego i siedziby" mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 32.

Zamawiający:
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Pl. Rodła 9, 70 - 419 Szczecin.

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku na potrzeby ośrodka szkoleniowo i siedziby. Zakres rzeczowy obejmuje:

  • wykonanie remontu budynku istniejącego
  • wykonanie przybudówki - części szkoleniowo-konferencyjnej
  • wykonanie instalacji sanitarnej (centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji)
  • wykonanie instalacji elektrycznej
  • wykonanie instalacji teleinformatycznej

Oczekiwany termin wykonania zamówienia:
5 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

Warunki udziału w konkursie:

  1. Warunki Zamówienia oraz ślepy kosztorys można otrzymać odpłatnie w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, pl. Rodła 9, 70 - 419 Szczecin, PAZIM Center, II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
  2. Projekt wykonawczy do wglądu znajduje się w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, pl. Rodła 9, 70 - 419 Szczecin, PAZIM Center, II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Termin związania z ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu:
Do kontaktu z oferentami ze strony Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości upoważniony jest Jacek Madej - telefon: 091 35 95 261

Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Pisemne oferty w języku polskim zgodne z Warunkami Zamówienia należy składać w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, pl. Rodła 9, 70 - 419 Szczecin, PAZIM Center, II piętro, w godzinach 8:00 - 16:00 do dnia 21.07.2006r. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie".

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo:

  1. Koszty związane z przygotowaniem oferty pokrywa oferent.
  2. Zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
  3. Odwołania postępowania ofertowego.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej