Wsparcie w starcie

Wsparcie w starcie

Informacje ogólne

Informujemy, że nabór wniosków na pożyczki w ramach Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" został zamknięty z uwagi na wyczerpanie się środków.

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego na podstawie Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” nr 24/BGK/2016/PB-WWSII zawartej 14 lipca 2016 r., nr 26/BGK/2016/PB-WWSII zawartej 26 października 2016 r. oraz nr 31/BGK/2017/PB-WWSII zawartej 21 lipca 2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla planujących rozpoczęcie działalności lub utworzenie stanowiska pracy w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

W ramach projektu udzielane są pożyczki oprocentowane na poziomie 0,44% w skali roku, bez wkładu własnego, prowizji i opłat.

Zapraszamy.

 

Pożyczki na rozpoczęcie działalności

Informujemy, że nabór wniosków na pożyczki w ramach Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" został zamknięty z uwagi na wyczerpanie się środków.

 

Pożyczki na rozpoczęcie działalności są przeznaczone dla osób z woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, które:

1) nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej oraz są

  • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub

  • absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo

  • zarejestrowanym bezrobotnym

2) nie prowadziły działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego

 

Możliwe jest udzielenie pożyczki również na działalność w formie spółki cywilnej dla każdego ze wspólników indywidualnie.

 

Maksymalna wartość pożyczki 91.604,00 zł
Oprocentowanie 0,44% w skali roku
Okres spłaty do 7 lat
Karencja w spłacie kapitału do 1 roku
Zabezpieczenie ustalane indywidualnie

Pamiętaj! W przypadku skorzystania również z pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, istnieje możliwość umorzenia części Twojej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania (makroregion północno-zachodni: woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, lubuskie, dolnośląskie):

Projekty zakończone

Dokumenty do pobrania (woj. zachodniopomorskie, pomorskie):

Maksymalna wartość pożyczki na podjęcie działalności nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki oraz nie może być wyższa niż 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

Oprocentowanie (1/4 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP) ustalane na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

 

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Informujemy, że nabór wniosków na pożyczki w ramach Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" został zamknięty z uwagi na wyczerpanie się środków.

 

O pożyczki na utworzenie stanowisk pracy mogą ubiegać się:

  1. podmioty, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;

  2. podmioty mające swoją siedzibę w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubuskim lub dolnośląskim i wskazane w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły;

  • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 i z 2014 r. poz. 40) lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;

  • żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Maksymalna wartość pożyczki 27.481,20 zł
Oprocentowanie 0,44% w skali roku
Okres spłaty do 3 lat
Zabezpieczenie ustalane indywidualnie

Pamiętaj! W przypadku skorzystania również z pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, istnieje możliwość umorzenia części Twojej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania (makroregion północno-zachodni: woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, lubuskie, dolnośląskie):

Projekty zakończone

Dokumenty do pobrania (woj. zachodniopomorskie, pomorskie):

Maksymalna wartość pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki oraz nie może być wyższa niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

Oprocentowanie (1/4 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP) ustalane na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

 

Szkolenia i doradztwo

Szkolenia dla ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej oraz dla osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej są organizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu (minimalna liczba uczestników szkolenia to 15 osób).

W celu skorzystania ze szkoleń należy zarejestrować się na szkolenie poprzez stronę http://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo. Podczas rejestracji należy podać nazwę programu WwS w polu przeznaczonym na nazwę przedsiębiorstwa np. ubiegający się o pożyczkę wpisze „WwS” a pożyczkobiorca „Firma ABC Sp. z o.o. (WwS)”. Pożyczkobiorcy dodatkowo są zobowiązani do wypełnienia karty szkolenia (dostępna na miejscu szkolenia).

Doradztwo w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dostępne jest dla:

  • osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie przygotowania wniosku o pożyczkę (maksymalnie 2 godz. na ubiegającego się o pożyczkę);

  • osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości.

Pożyczkobiorca może skorzystać z usług szkoleniowych i doradczych w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Uzyskane przez pożyczkobiorcę doradztwo stanowi pomoc de minimis. Pożyczkobiorcy dodatkowo są zobowiązani do wypełnienia karty doradztwa (dostępna u doradcy).

Doradztwo dla pożyczkobiorców jest limitowane. Pożyczkodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia usług doradztwa w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację.

Wnioskodawców i pożyczkobiorców zapraszamy na bezpłatne szkolenia. Lista aktualnych szkoleń: http://pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej