Pożyczka Rozwojowa

 Loga

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 29.03.2019 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (MFF) w wysokości 20 mln złotych dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa.  Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 24 mln złotych. W ramach zawartej umowy, PFP oferuje mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego  preferencyjne pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych kwalifikowalnych przedsiębiorstw (wsparcie przeznaczone jest dla minimum 80 przedsiębiorstw, w tym minimum 20 mikroprzedsiębiorstw będących start-up’ami). Środki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, udostępnionych w ramach projektu „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”.

 Loga UE

Pożyczka Rozwojowa

 • Kwota pożyczki: do 700 000,00 zł 
 • Maksymalny okres spłaty: 
  •  do 120 miesięcy w przypadku finansowania tylko wydatków inwestycyjnych,
  • do 36 miesięcy w przypadku finansowania jakiejkolwiek kwoty kapitału obrotowego
 • Okres karencji: do 6 miesięcy (w przypadku korzystania z preferencji w finansowaniu okres karencji wynosi do 12 miesięcy)
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające w województwie łódzkim siedzibę lub oddział
 • Oprocentowanie: od 0,1% w skali roku
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Cel finansowania: 
  • Finansowanie inwestycji realizowanych na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału: 
   • zalążkowego i kapitału na rozruch
   • na rozszerzenie działalności
   • na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa
   • na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania
  • Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.
  • Wsparcie musi być realizowane w granicach administracyjnych województwa łódzkiego, tzn. inwestycja musi być zlokalizowana na terenie województwa łódzkiego.
 • Preferencje:
 • W ramach Instrumentu, z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać Przedsiębiorstwa, które:
  • posiadają na obszarach wiejskich* siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (weryfikacji dokonuje Pośrednik Finansowy), i / lub
  • posiadają na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz obszarach Strategicznej Interwencji wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020* siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (weryfikacji dokonuje Pośrednik Finansowy), i / lub
  • działają w ramach branż wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 uznanych za inteligentne specjalizacje regionalne*, i/lub
  • stosują technologie informacyjno – komunikacyjne**,
  • są mikroprzedsiębiorcami, start-upami**, ubiegającymi się o wsparcie w kwocie do 70.000 zł.
 • * zgodnie z wykazem – Karta preferencji
  ** podmiot funkcjonujący na rynku nie dłużej, niż 24 miesiące

 • Preferencje, z których mogą skorzystać ww. Przedsiębiorstwa polegają na: 
  • wydłużeniu okresu spłaty Jednostkowej PR, w ramach której finansowany jest kapitał obrotowy do maksymalnie 72 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty przedmiotowej Jednostkowej PR;
  • wydłużeniu karencji w spłacie Jednostkowej PR z 6 miesięcy do maksymalnie 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej PR;
  • oprocentowaniu Jednostkowych PR, w ramach których finansowany jest kapitał obrotowy na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Regulamin udzielania pożyczek

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

 

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Łodzi

ul. Piotrkowska 262-264, pokój 205, 90-361 Łódź, tel. 42 634 93 66, kom. 784 918 058, 784 682 547.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 44, fax 91 312 92 02

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej