Pożyczka Inwestycyjna II

Projekt zrealizowany - zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą pożyczkową dostępną pod adresem: https://www.pfp.com.pl/pozyczki

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 20 czerwca 2022 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 18 mln zł (wkład Funduszy Europejskich oraz budżetu państwa). Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą 20 mln zł. W ramach zawartej umowy, PFP oferuje przedsiębiorcom z woj. pomorskiego Pożyczki Inwestycyjne udzielane ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF – BGK) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)”. W ramach tej kwoty PFP planuje udzielić min. 87 pożyczek.

Loga UE

Pożyczka Inwestycyjna II

 • Maksymalna kwota pożyczki: do 500.000,00 zł
 • Oprocentowanie: na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: 2,85% zgodnie z zasadami pomocy de minimis
  W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.
 • Maksymalny okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Maksymalna karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki
 • Grupa docelowa: mikro- i małe przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Przeznaczenie finansowania:
  • W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego związane z:
   − poprawą potencjału konkurencyjnego;
   − poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi;
   − zwiększeniem produktywności;
   − koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.
  • Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
   1) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;
   2) unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa;
   3) modernizację środków produkcji;
   4) adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
   5) wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy;
   6) uruchomienie lub wzmocnienie świadczenia usług online, dostosowanie miejsc pracy do możliwości pracy zdalnej;
   7) rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Regulamin udzielania pożyczek

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

 Pozostałe dokumenty:

 _________________________________________________
Wniosek można również złożyć w wersji elektronicznej [KLIK]
__________________________________________________

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdańsku
ul. Piwna 1/2, pokój nr 111, 80-831 Gdańsk, tel. 58 301 02 29, 784 317 998

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdyni
Uwaga! Zmiana adresu! ul. Hutnicza 49, 81-061 Gdynia, tel. 58 620 96 09, 728 970 389, 784 318 052

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1, pokój 223, 76-200 Słupsk, tel. 59 846 84 47, 664 981 645

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lęborku
pl. Pokoju 8, pokój 5, 84-300 Lębork, tel. 59 333 00 06, 539 972 295

 (446)

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej