Pożyczka Innowacyjna

Nabór wniosków rozpoczął się dnia 10 stycznia 2024 r. o godz. 8:00

 

PFP udziela wsparcia w postaci produktu finansowego Pożyczka Innowacyjna, w związku z realizacją umowy o zamówienie publiczne zawartej w dniu 18 grudnia 2023 r. ze Śląskim Funduszem Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, zarządzającej środkami powierzonymi przez Województwo Śląskie pochodzącymi ze zwrotów z instrumentów finansowych wdrożonych w ramach RPO 2007-2013”.
Umowa została zawarta w wysokości 5.000.000,00 złotych. Dzięki wniesieniu przez PFP wkładu finansowego dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą 6.250.000,00 złotych.

Pożyczka Innowacyjna

 • Kwota pożyczki: do 200.000,00 zł
 • Okres spłaty: do 120 miesięcy
 • Okres karencji: do 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Wydłużenie okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki w związku z udzieleniem karencji jest dopuszczalne tylko przy zachowaniu maksymalnego okresu spłaty.
 • Oprocentowanie: 2,84% w skali roku, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • Przeznaczenie finansowania:
  • Jednostkowe Pożyczki dedykowane będą przedsiębiorcom, na rozwój realizowany w oparciu o działalność innowacyjną, w tym wkład własny na instrumenty dotacyjne w ramach programów NCBIR, programu regionalnego lub innych programów wspierających sektor MŚP. Innowacje definiuje się zgodnie z podręcznikiem OSLO 2018*. Wspierane będą projekty, które wpisują się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego.
 • Grupa docelowa: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
  Jednostkowe Pożyczki obejmują wyłącznie przedsięwzięcia realizowane przez Odbiorców Wsparcia na terenie województwa śląskiego niezależnie od miejsca ich siedziby albo poza jego granicami wyłącznie przez Odbiorców Wsparcia posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego.
 • Informacje dodatkowe:
  • Brak innych opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez PFP.
*Podręcznik OSLO 2018 – międzynarodowy podręcznik metodologiczny z dziedziny badań statystycznych innowacji dostępny pod linkiem https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5496/18/1/1/podrecznik_oslo_2018_internet.pdf

 

Regulamin udzielania pożyczek

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Pozostałe dokumenty

 

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Katowicach
ul. Opolska 15, p. 13, poziom -1, 40-084 Katowice
tel. 538 519 425, tel. 889 054 766
e-mail: slaskie@pfp.com.pl

Zapraszamy również do udziału w wideokonferencji przy wykorzystaniu Microsoft Teams.
W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z doradcą.

logo MS Teams

(zadanie nr 1, 31/2023)

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej