Fundusz dostępności

Uprzejmie informujemy, że łączna kwota wniosków o pożyczkę ze środków Funduszu Dostępności przekroczyła kwotę dostępnej alokacji. W związku z tym, aktualnie składane wnioski są przyjmowane na listę rezerwową bez gwarancji ich rozpatrzenia.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w dniu 30.12.2020 roku podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach „Funduszu Dostępności”. Dostępne środki w ramach projektu wynoszą 30 mln zł i przeznaczone są głównie do sektora publicznego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także dla szkolnictwa wyższego, nauki oraz instytucji kultury na terenie całego kraju. W ramach projektu możliwa jest realizacja przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych.

Pożyczka w ramach Funduszu Dostępności - nabór wniosków od 29.01.2021 r.

 • Maksymalna wartość pożyczki: do 2 000 000,00 zł
 • Oprocentowanie stałe: od 0,15% (oprocentowanie może być wyższe w przypadku wykorzystania przez pożyczkobiorcę limitów pomocy publicznej w tym de minimis)
 • Okres spłaty: do 20 lat
 • Karencja: do 6 miesięcy
 • Grupa docelowa:
  - spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,
  - podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucje kultury,
  - jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  - podmioty w ramach administracji rządowej,
  - spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od JST,
  - inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  - osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego.
 • Cel funduszu: udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach w zakresie dostosowania budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień [zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zasad Naboru].
 • Zabezpieczenie: m.in. weksel własny in blanco i inne ustalone
 • Obszar: cały kraj
 • Informacje dodatkowe:
  - brak dodatkowych opłat i prowizji,
  - pożyczkobiorca może uzyskać częściowe umorzenie kapitału pożyczki – maksymalnie do 40%,
  - finansowanie może być połączone z dotacją ze środków PFRON,
  - warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z Gospodarczej Debaty miesiąca, która odbyła się 9 listopada 2021 roku. Wraz z zaproszonymi gośćmi poruszaliśmy temat zaangażowania osób niepełnosprawnych w rynek pracy oraz to, jak Fundusz Dostępności administrowany przez PFP zmienia sytuację życiową osób wykluczonych z powodu infrastruktury.Nagranie jest dostępne na naszym kanale YouTube [TUTAJ]

 

Pożyczki sektora publicznego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych


Polska Fundacja Przedsiębiorczości, dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, uruchomiła nowy projekt w ramach funduszy pożyczkowych, w związku z programem Dostępność Plus. Projekt ten skierowany jest przede wszystkim do spółek komunalnych oraz innych podmiotów zależnych od jednostek samorządu terytorialnego.

PFP po raz pierwszy jest dysponentem środków Funduszu Dostępności. Głównym celem tego funduszu jest przełamywanie barier i wprowadzenie ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim dotyczy to zwiększenia dostępności do budynków mieszkalnych oraz instytucji publicznych. Może to być na przykład budowa nowych schodów, podjazdów, montaż wind, obniżanie krawężników czy przystosowywanie budynków do potrzeb matek z małymi dziećmi. Założenia Funduszy Dostępności oparte są na zapisach ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Dostępność Plus - program dla osób ze szczególnymi potrzebami


Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami mówi o tym, iż sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia choć w minimalnym stopniu dostępności podmiotu publicznego. W przypadku dostępności architektonicznej powinno to być zapewnienie możliwości poruszania się osobom na wózkach, osobom starszym iz wózkami dziecięcymi po klatkach schodowych i korytarzach. W ustawie uregulowana jest również dostępność cyfrowa. Polega na zapewnieniu informacji o zadaniach wykonywanych przez dany podmiot w postaci języka migowego lub pliku odczytywalnego maszynowo.
Podmioty, które nie dostosują się do zapisów ustawy, mogą dotknąć sankcje. W przypadku podmiotów publicznych będzie to skarga na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W celu złożenia skargi, osoba osoba ze szczególnymi potrzebami będzie najpierw musiała złożyć wniosek o zapewnienie jej dostępności. Brak odpowiedzi lub niepoprawna reakcja umożliwi złożenia takiej skargi. Jej pozytywne rozpatrzenie może skutkować nakazem zapewnienia odpowiedniej dostępności, a w przypadku, gdy podmiot nie wywiąże się z tego, wówczas może zostać nałożona na niego kara pieniężna.


Fundusz Dostępności - nabór wniosków


Fundusz Dostępności jest programem skierowanym głównie do modernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym uczelni wyższych i jednostek samorządu terytorialnego. W naborze mogą brać udział również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Chcąc skorzystać z finansowania inwestycji ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, należy podczas trwającego naboru wniosków złożyć odpowiednie dokumenty wraz z załącznikami. Sam proces składania wniosku przebiega sprawnie i nie powinien sprawiać żadnych trudności. Następnie wniosek przechodzi weryfikację i jeśli jest ona pozytywna, może nastąpić podpisanie umowy pożyczkowej. Podmiot realizuje inwestycję z pozyskanych środków, a po jej zakończeniu następuje rozliczenie projektu. Pożyczki oferowane są na bardzo korzystnych i preferencyjnych warunkach: istnieje możliwość umorzenia kwoty kapitału do nawet 40%, z kolei oprocentowanie od kwoty pożyczki wynosi zaledwie 0,15% i jest stałe w całym okresie spłaty. Karencja zaś wynosi 6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji. Pożyczka może być zaciągnięta do 240 miesięcy, czyli 20 lat.

 

Beneficjenci projektu Fundusz Dostępności


Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje wiele różnego rodzaju dotacji oraz atrakcyjnych pożyczek, między innymi na założenie pierwszej działalności gospodarczej lub dla aktywizacji osób powyżej powyżej 60. roku życia. W projekcie, jakim jest Fundusz Dostępności, PFP bierze udział po raz pierwszy. Jego podstawowym celem, podobnie jak w programie Dostępność Plus, jest możliwość zapewniania dostępności osobom posiadającym pewne ograniczenia do budynków i instytucji, znosząc tym samym wszelkie pojawiające się bariery. Umożliwienie łatwej dostępności osobom ze szczególnymi trudnościami dostania się bez problemu do urzędu, szkoły czy przychodni jest niezbędne, bez względu na rodzaj przeznaczenia budynku. Osoby niepełnosprawne muszą mieć możliwość sprawnego przemieszczania się po infrastrukturze miejskiej oraz budynkach mieszkalnych.
Spektrum beneficjentów tego programu jest szerokie, a warunki ściśle określone. Przede wszystkim musi to być podmiot zdolny do spłaty pożyczki. Jednorazowo można starać się o aż 2 000 000 złotych pożyczki. Polska Fundacja Przedsiębiorczości ma do rozdysponowania 30 milionów złotych, dzięki czemu jest w stanie pokryć zapotrzebowanie wielu chętnych beneficjentów. Jest to projekt ogólnopolski, dzięki czemu podmioty z całego kraju mogą ubiegać się o środki. Ta inicjatywa społeczna jest warta uwagi i wyróżnia się bardzo korzystnymi warunkami. Korzystając z tego projektu można poprawić życie wielu osób, dzięki remontom i modernizacjom budynków. Co więcej, możliwe jest także refinansowanie inwestycji będących już w trakcie realizacji.

 

 

Tagi : Fundusz Dostępności, wsparcie dla instytucji kultury, pomoc dla niepełnosprawnych, fundusze dla osób niepełnosprawnych, wsparcie dla niepełnosprawnych, pożyczka dla niepełnosprawnych

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej