Subregionalny Fundusz Pożyczkowy WIELKOPOLSKA PÓŁNOC

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC", jest przeznaczony dla mikro- i małych przedsiębiorców w szczególności z północnej części województwa wielkopolskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Korzystając z możliwości jakie daje Unia Europejska (dzięki dofinansowaniu Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego WIELKOPOLSKA PÓŁNOC ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa), Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła obsługę przedsiębiorców poprzez Punkty Obsługi Funduszu (tzw. POF). POF-y usytuowane są na terenach powiatów północnej części województwa wielkopolskiego i w biurze zamiejscowym PFP w Pile.

Oferta Funduszu "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC", jest kierowana do mikro- i małych przedsiębiorców, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego.

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą
 • mający swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie województwa wielkopolskiego
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • cel: pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 500 tys. zł
 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy
 • wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 0% wartości przedsięwzięcia
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży funduszu w stosunku rocznym
 • od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5,0% kwoty przyznanej pożyczki
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, zastaw rejestrowy

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem:

 • ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 • minimalny wkład własny
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 • uproszczona procedura

SFP WIELKOPOLSKA PÓŁNOC współpracuje z:

Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych w Gostyniu
kontakt: www.fundusz.gostyn.pl.

Wielkopolskim Funduszem Poręczeń Kredytowych
kontakt: www.fripww.pl

Regulamin udzielania pożyczek:

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Zapraszamy do złożenia wniosku w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Oddziale lub w Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 42, fax 91 312 92 02

I Oddział Polskiej Fundacji Przedsiebiorczości w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, pok. 0.25, 61-441 Poznań, tel. 61 673 45 33, 61 673 45 34, 61 673 45 37, tel. kom. 664 917 710, 664 381 113

II Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Poznaniu

ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań (przy rondzie Starołęka), tel./fax 61 875 56 43

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Pile

al. Niepodległości 33, pokój 301, 64-920 Piła, tel. 67 21 16 290

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lesznie

ul. Geodetów 1, pokój A206, 64-100 Leszno, tel. 65 32 22 118, 882 195 834


Lista Punktów Obsługi SFP "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC"