Projekty pożyczkowe objęte inicjatywą JEREMIE

Projekty objęte Inicjatywą JEREMIE realizowane są w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „GRYF” dla mikro- i małych przedsiębiorców z województwa pomorskiego, spełniających warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.), utworzonym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Celem Projektów realizowanych w ramach inicjatywy JEREMIE (www.jeremie.com.pl) jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

W Polsce inicjatywa JEREMIE – z ang. Joint European Resources for micro to medium Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) realizowana jest na poziomie województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ideą inicjatywy JEREMIE jest podnoszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki na rynku światowym poprzez zapewnienie przedsiębiorcom z sektora MŚP sprawnego i elastycznego finansowania działalności i rozwoju.

Misją JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn mają ograniczony dostęp do bankowych linii kredytowych oraz które rozpoczynają dopiero działalność (w tym absolwenci) i nie posiadają ani historii kredytowej ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • zatrudniający do 50 pracowników
 • mający swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie województwa pomorskiego
 • działający co najmniej 3 miesiące, w zależności od Projektu
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • cel: pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe, jeśli wynika to z charakteru przedsięwzięcia
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 400 tys. zł okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału.
 • wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi
  od 0  do  10% wartości przedsięwzięcia w zależności od Projektu
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży w stosunku rocznym
 • od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5,0% kwoty przyznanej pożyczki
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem:

 • ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 • minimalny wkład własny
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 • uproszczona procedura

Fundusze współpracują z:

Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
kontakt: www.prfpk.pl

Regulaminy udzielania pożyczek:

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Informacja i promocja Inicjatywy JEREMIE

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziałach Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 44, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdańsku

ul. Piwna 1/2, pokój nr 111, 80-831 Gdańsk, tel./fax 58 301 02 29

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdyni

ul. Morska 509, pokój 5, 81-006 Gdynia, tel./fax 58 620 96 09

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Słupsku

ul. Jana Pawła II 1, pokój 744, 76-200 Słupsk, tel./fax 59 846 84 47