Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Bankiem Zachodnim WBK S.A. utworzyła w 2001r. Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. Zasadniczym celem jest przejmowanie części ryzyka związanego z kredytowaniem działalności gospodarczej poprzez udzielanie poręczeń  mikro, małym i średnim Przedsiębiorcom oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w celu dostarczenia profesjonalnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy.

Polfund

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Oferujemy Przedsiębiorcom z sektora MŚP poręczenia na spłatę kredytów udzielanych przez Banki współpracujące z POLFUND na podstawie Umów o Współpracy.

Bank Zachodni WBK S.A.
Bank PKO Bank Polski S.A.

Bank PeKaO S.A.

Getin Noble Bank S.A.
Credit Agricole S.A.

POLFUND udziela poręczeń dotychczasowym oraz nowym Klientom banków współpracujących, którzy ubiegają się o przyznanie kredytu i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty.

Poręczenie, które oferuje POLFUND to rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu, udzielane na podstawie przepisów Prawa Cywilnego. Poręczenie udzielane jest Bankowi przez POLFUND na wniosek Klienta, który składany jest w Banku.
Warunki jakie powinien spełniać Przedsiębiorca MŚP aby uzyskać kredyt w Banku, który zabezpieczony będzie poręczeniem POLFUND to posiadanie zdolności kredytowej, którą ocenia Bank i Fundusz po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów oraz uregulowane rozliczenia z Urzędami Skarbowym i ZUS

KTO MOŻE OTRZYMAĆ PORĘCZENIE 

Jeśli są Państwo mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom, czyli jeśli firma zatrudnia mniej niż 250 pracowników i roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro (równowartość w złotych) a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 (równowartość w złotych) milionów euro, to można ubiegać się o poręczenie. Ponadto:

 • Państwa działalność musi podlegać polskim przepisom prawa (jesteś rezydentem w rozumieniu prawa dewizowego).
 • Powinni Państwo działać na rynku przynajmniej trzy miesiące, z preferencją dla firm działających powyżej jednego roku.
 • Konieczne jest także posiadanie dobrej znajomości biznesu i potrzeb rynku, a strategia działania powinna być ukierunkowana na rozwój.
 • Prosimy pamiętać, że zasadniczym warunkiem uzyskania poręczenia jest posiadanie przez firmę zdolności kredytowej oraz uregulowane rozliczenia z Urzędami Skarbowym i ZUS.
 • Z poręczenia nie mogą skorzystać firmy z sektora rolniczego, zbrojeniowego, przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska oraz firmy prowadzące działalność jako instytucje finansowe, w tym prowadzące obrót wierzytelnościami, obrót walutami, czy inwestycje w papiery wartościowe.

CECHY I ZALETY PORĘCZENIA

 • Poręczeniem mogą być objęte kredyty obrotowe i inwestycyjne, kredyty w rachunku bieżącym, kredyty "UNIJNE" (z dotacją Unii Europejskiej). Fundusz poręcza wyłącznie kredyty wyrażone w złotych polskich.
 • Wysoki poziom poręczenia. Maksymalny poziom poręczenia wynosi 80% wnioskowanego przez Państwa kredytu Poręczenie nie obejmuje odsetek oraz prowizji związanych z Twoim kredytem (w szczególnych przypadkach poziom poręczenia może wynosić do 80%).
 • Elastyczne warunki. Minimalna kwota poręczenia wynosi 20 tys. PLN, w indywidualnych przypadkach poniżej 20 tys. PLN. Maksymalna kwota poręczenia jest uzależniona od potrzeb przedsiębiorcy i wynosi aktualnie do 3.300,0 tys. PLN, nie powinna przekroczyć 5% kapitału poręczeniowego Funduszu.
 • Długi okres ważności. Okres ważności poręczenia może rozciągać się aż do 5 lat (w szczególnych przypadkach poziom poręczenia może wynosić do 8 lat).
 • Przyjazna i prosta procedura. Wszystkie formalności związane z poręczeniem POLFUND załatwisz w najbliższym dla siebie Oddziale Banku.
 • Decyzja o poręczeniu standardowo od 2 do 4 dni.
 • Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia POLFUND jest weksel in blanco.

RODZAJE PORĘCZEŃ

W zależności od rodzaju wnioskowanego kredytu istnieje możliwość uzyskania poręczenia dostosowanego do potrzeb Klienta:

 • Poręczenie standardowe i na ściśle określony czas. Udzielane dla każdego rodzaju kredytu na czas jego trwania powiększony o okres od 6-12 miesięcy, nie dłużej jednak niż 5 lat. Jeśli nie będzie możliwe udzielenie poręczenia standardowego z dodatkowym okresem ważności poręczenia możemy zaproponować poręczenia na ściśle określony czas - Poręczenie to udzielane również dla każdego rodzaju kredytu na okres uzgodniony z Klientem / Bankiem, maksymalnie 5 lat. Oznacza to możliwość udzielenia poręczenia nawet dla kredytów o znacznie dłuższym okresie kredytowania np. 15 lat przy zachowaniu maksymalnego okresu poręczenia. Stanowi ono doskonałe zabezpieczenie kredytu: główne lub dodatkowe, wysoko oceniane przez Bank.
 • Poręczenie pomostowe. Doskonałe zabezpieczenie na czas do momentu ustanowienia skutecznego zabezpieczenia np.: prawomocnego wpisu hipotecznego, zastawu itp. Zasadniczo udzielane na okres do 12 miesięcy. Dopuszcza się wydłużenie okresu poręczenia pomostowego w formie aneksu.
 • Poręczenie dla kredytów "unijnych". Z uwagi na rosnące zainteresowanie Klientów funduszami unijnymi przeznaczonymi na lata 2007-2013, Fundusz wprowadził specjalną ofertę poręczeń unijnych POLFUND. Poręczenie udzielane jest do 24 miesięcy z możliwością przedłużenia do 5 lat na wniosek Klienta/Banku. Najważniejsze jego elementy to możliwość negocjowania opłat od poręczenia (obniżki do 25%) i pozostałych warunków poręczenia oraz szybkość w podejmowaniu decyzji (nawet w ciągu 24 godzin). W związku z ww. projektami / kredytami istnieje również możliwość uzyskania promesy udzielenia poręczenia.

Poręczenia w ramach Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej 2007-2013

Od 06 lipca 2011r. Fundusz wprowadził ofertę dla Przedsiębiorców sektora MŚP, w związku z podpisaniem umowy regwarancyjnej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Nowa oferta jest dostępna w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz w  Banku PeKaO S.A. (region Zachodniopomorski). Pobierz ofertę poręczeń POLFUND FPK S.A.

Celem Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej jest ograniczenie trudności, z jakimi stykają się MŚP usiłując uzyskać dostęp do finansowania – trudności wynikających z postrzeganego większego ryzyka związanego z inwestowaniem, lub spowodowanych brakiem wystarczających zabezpieczeń – a także sprzyjanie tworzeniu miejsc pracy poprzez wspieranie MŚP dysponujących potencjałem rozwojowym i potencjałem w zakresie zwiększania zatrudnienia za pomocą zwiększenia dostępności finansowania kredytowego m.in. poprzez:

 • możliwości podwyższenia poziomu poręczenia do 80 % wartości poręczanego kredytu, w zależności od klasy ryzyka,
 • możliwości wydłużenia okresu poręczenia do 8 lat,
 • możliwości uzyskania poręczenia kredytu przez MSP rozpoczynających swoją działalność lub będących we wczesnej fazie rozwoju,
 • możliwości obniżenia opłaty za poręczenie do 10%, w  zależności od klasy ryzyka, jeśli firma jest już Klientem Funduszu uzyska dodatkową obniżkę z tytułu programu lojalnościowego.

Kredyt poręczony przez Fundusz w ramach ww. projektu przeznaczany jest na finansowanie działalności gospodarczej w postaci kredytu inwestycyjnego i/lub kredytu obrotowego i/lub kredytu stanowiącego połączenie finansowania obrotowego i inwestycyjnego minimalnym terminie spłaty 18 miesięcy, wyjątkowo 12 miesięcy.
Poręczenie w ramach tego programu może zostać udzielone z dodatkowym okresem ważności poręczenia (standardowe) jak i na ściśle określony czas.

W ramach ww. programu Fundusz oferuje 3 nowe produkty:

Poręczenie na START

To poręczenie o dla kredytu dla Przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub będoących we wczesnej fazie rozwoju i działających  nie dłużej niż 3 lata. To poręczenie  ma mniejsze wymogi w zakresie zabezpieczeń i udziału własnego MŚP.

Atrakcyjność  "Poreczenia na START" w stosunku do oferty standardowej Funduszu dotyczy:

 • wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 8 lat,
 • zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od klasy ryzyka,
 • możliwości obniżenia opłaty jednorazowej w porównaniu do opłat standardowo stosowanych przez Fundusz nawet do 10% w zależności od klasy ryzyka.

Poręczenie Biznes Ekspres

Zabezpiecza udzielone Przedsiębiorcom  MŚP kredyty o mieszanej strukturze, a więc finansujące kapitał obrotowy jak i inwestycje.

Atrakcyjność  "Poręczenia Biznes Ekspres" w stosunku do oferty standardowej Funduszu dotyczy:

 • wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 6 lat,
 • zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od klasy ryzyka,
 • możliwości obniżenia opłaty jednorazowej w porównaniu do opłat standardowo stosowanych przez Fundusz nawet do 10% w zależności od klasy ryzyka.

Poręczenie Micro Invest 2

Zabezpiecza udzielone Przedsiębiorcom MŚP wyłącznie kredyty inwestycyjne.

Atrakcyjność  "Poręczenia Micro Invest 2" w stosunku do oferty standardowej Funduszu dotyczy:

 • wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 8 lat,
 • zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od klasy ryzyka,
 • możliwości obniżenia opłaty jednorazowej w porównaniu do opłat standardowo stosowanych przez Fundusz nawet do 10% w zależności od klasy ryzyka.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ

Korzyści dla Przedsiębiorców, którzy skorzystają z poręczenia POLFUND:

 • Większa szansa na otrzymanie kredytu. Poręczenie POLFUND zdecydowanie zwiększa Państwa szansę na uzyskanie kredytu. Poręczenie POLFUND może stanowić główne lub uzupełniające zabezpieczenie kredytu.  
 • Szybsza procedura uzyskania kredytu i oszczędność czasu. Nie tracą Państwo czasu na zbędne formalności, gdyż wszystko załatwią w najbliższym Oddziale Banku/Instytucji współpracującej z POLFUND.
 • Elastyczność poręczeń POLFUND, dzięki której można dopasować ofertę do swoich potrzeb i możliwości.
 • Niskie koszty poręczenia. Poręczenie POLFUND oznacza dla Państwa Firmy stosunkowo niskie koszty a co ważniejsze płatne dopiero po uzyskaniu poręczenia. Zapłacą Państwo tylko opłatę wstępną oraz opłatę  kwartalną, która naliczana będzie od wysokości aktualnego poręczenia, co oznacza, że w miarę spłaty kredytu obniżają się koszty związane z obsługą poręczenia.
 • Fachowa obsługa. Będziesz w pełni zadowolony z partnerskich relacji oraz wysokiej jakości usług, jakie zapewniają Doradcy w Oddziałach Banku.
 • Szkolenia. Masz możliwość skorzystania z szerokiej oferty szkoleń organizowanych dla Przedsiębiorców (tu można zrobic odniesienie do info o szkoleniach pfp www.pfp.com.pl ).

Nowe możliwości tworzenia dodatkowych i zachowanie istniejących miejsc pracy.

JAK UZYSKAĆ PORĘCZENIE

*Aby skorzystać z poręczenia  POLFUND należy zwrócić się z wnioskiem do Banku współpracującego z POLFUND oraz przedstawić odpowiednie dokumenty, o które poprosi pracownik Banku do analizy kredytowej i poręczenia. Czytaj więcej >

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Banku Oddziale współpracującego z POLFUND. Prosimy wstawić przekierowanie i podpiąć odpowiednie linki do trzech poniższych Banków:

*Aby skorzystać z poręczenia POLFUND należy zwrócić się z wnioskiem do Banku Zachodniego WBK S.A. lub Banku: PKO Bank Polski S.A. lub Banku: PeKaO S.A. lub Getin Noble Bank S.A. lub Credit Agricole S.A. oraz przedstawić odpowiednie dokumenty, o które poprosi pracownik Banku do analizy kredytowej i poręczenia.  

Mogą Państwo od razu zaznaczyć, że chcą skorzystać z poręczenia POLFUND lub poczekać na analizę wniosku kredytowego. Pracownik Banku może sam zaproponować Państwu skorzystanie z poręczenia, jeżeli stwierdzi, że Państwa Firma spełnia kryteria niezbędne do uzyskania poręczenia.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości zawsze mogą skorzystać z doradztwa pracownika Oddziału Banku, który zajmuje się kredytami dla Firm lub wysłać zapytanie do Funduszu.

KONTAKT

Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A.
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin 
tel: 91 424 31 30; 91 424 31 31
fax: 91 424 31 40

WWW: www.polfund.com.pl
E-mail: polfund@polfund.com.pl