Pożyczka Płynnościowa POIR

 

W dniu XXXXXXXX roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę „Menadżera Funduszu Funduszy” (MFF-BGK), Umowę Operacyjną w wysokości 40.000.000,00 zł (wkład Funduszu Funduszy) dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR.
Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą 50.000.000,00 zł.

W ramach zawartej umowy PFP oferuje pożyczki na korzystnych warunkach finansowych bez żadnych innych opłat i prowizji, z których mogą skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na łagodzenie bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez (MFF-BGK) pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach projektu pn. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR – FPWP POIR.

Pożyczka Płynnościowa POIR

 • Kwota pożyczki: do 1.000.000,00 zł (możliwość zwiększenia do 1.500.000,00 zł)*
 • Okres spłaty: do 72 miesięcy
 • Okres karencji: do 6 miesięcy (przy czym karencja wydłuża okres spłaty, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 72 miesiące)
 • Oprocentowanie:
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - 0% 
  • na warunkach rynkowych - aktualnie od 8,22%
 • Cel finansowania:
  • W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności, w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy.
  • Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:
   • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
   • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
   • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
   • zatowarowanie, półprodukty itp.,
   • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
   • wydatki inwestycyjne, np.:
    • mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego,
    • wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.
  • Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.
 • Grupa docelowa: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział w województwie małopolskim, ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą przedstawić uzasadnienie potwierdzające, że spełniają co najmniej jeden z warunków:
  • konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości, lub
  • w okresie od 24.02.2022 r. zaczęły doświadczać problemów z płynnością w związku z sytuacją gospodarczą spowodowaną skutkami agresji Rosji na Ukrainę, i są one odczuwalne wg stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, lub
  • dotkliwie odczuły wzrosty kosztów produkcji / kosztów bieżącej działalności w związku ze wzrostem cen energii lub surowców (m.in. gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego, zbóż), i są one odczuwalne według stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, lub
  • negatywne konsekwencje sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 lub agresją Rosji na Ukrainę, spowodowały konieczność pozyskania finansowania do realizacji inwestycji mających na celu odbudowę lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, lub wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
 • Informacje dodatkowe:
  • Brak innych opłat i prowizji
  • Wkład własny nie jest wymagany
 • Zabezpieczenie: Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez PFP.

* Pod warunkiem, że udział wydatków wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną wyniesie minimum 30%.

Regulamin udzielania pożyczek

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

 

Pozostałe dokumenty

 

____________________________________________________________
Wniosek można również złożyć w wersji elektronicznej [KLIK]
____________________________________________________________

 

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Krakowie
ul. Podole 60, pok. 2.11, 30-394 Kraków, tel. 532 546 545, tel. 532 541 489, malopolskie@pfp.com.pl

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 16

 

(xxxx)

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej