Pożyczka na rozwój z premią oraz Pożyczka inwestycyjna z premią

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 27 września 2019 roku podpisała Umowę Operacyjną z Kujawsko – Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. (MFF) dotyczącą udzielania pożyczek. Wartość środków UE opiewa na kwotę 20,4 mln zł, a dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki dla przedsiębiorców wynoszą 24 mln zł. Pożyczki udzielane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Loga UE

Pożyczka na rozwój oraz Pożyczka inwestycyjna

 • Kwota pożyczki:
  • do 300 tys. zł – Pożyczka na rozwój z premią
  • powyżej 300 tys. zł do 1 mln zł – Pożyczka inwestycyjna z premią
 • Oprocentowanie:
  • na warunkach rynkowych: od 0,75%
  • w obszarach preferencji: od 0%
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Okres karencji: do 6 rat kapitałowych
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Cel finansowania: w ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe Ostatecznych Odbiorców, realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
  • Cel 1 wprowadzenie innowacji w danym przedsiębiorstwie, przy czym dopuszczalna jest każda forma innowacji (produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa). Możliwa jest innowacja na poziomie danego przedsiębiorstwa (wprowadzenie rozwiązania dotychczas nie stosowanego w przedsiębiorstwie), jak i innowacja na poziomie rynku (wprowadzenie rozwiązania nie stosowanego przez przedsiębiorstwa z danej branży na terenie regionu).
  • Cel 2 wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.
   Ww. cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:
   - wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;
   - unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;
   - modernizacją środków produkcji;
   - adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
   - wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.
 • Preferencje:
  - w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego
  - w obszarze ekoinnowacji
  - inwestycje przyczyniające się do utworzenia nowego miejsca pracy
  - inwestycje przyczyniające się do wprowadzenia nowego produktu dla firmy lub rynku
 • W przypadku terminowej spłaty pożyczki istnieje możliwość przyznania premii w postaci obniżenia o 50% oprocentowania pożyczki – szczegóły w regulaminie
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Regulamin udzielania pożyczek:

 

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Zbiorcza lista plików do pobrania w formacie PDF
Zbiorcza lista plików do pobrania w formacie DOC

 

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, pok. 109, 85-030 Bydgoszcz (Bydgoski Dom Technika NOT) tel. 52 320 91 06, kom. 538 235 884, 664 061 981

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Toruniu
ul. Dworcowa 7 p.105, 87-100 Toruń, tel. 664 934 479, 538 895 596

Punkt Obsługi w Sępólnie Krajeńskim
ul. Baczyńskiego 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 609617014

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 42, fax 91 312 92 02

___________________________________________________________________________________________________

WYKAZ INFORMACJI DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

(INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH)

Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a) Województwo Kujawsko-Pomorskie, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działające przez swoje organy wykonawcze oraz jednostkę organizacyjną, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń, punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl; Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@kujawsko-pomorskie.pl, tel.: (56) 6218 243.

Minister ds. Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa – w zakresie danych wprowadzanych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST), kancelaria@miir.gov.pl; Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@miir.gov.pl. Administrator ten powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy o realizację projektu – Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.

2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może Pani/Pan kontaktować się z Pośrednikiem Finansowym, który zbierał Pani/Pana dane osobowe, tj.:

Polską Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, 70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32

dane kontaktowe, w tym także w przypadku wszelkich zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych: numer telefonu: 91 312 92 16, numer faksu: 91 312 92 01, adres email: pfp@pfp.com.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. na podstawie przepisów prawa, w szczególności prawa wspólnotowego i krajowego dotyczących realizowanego projektu:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.),
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.289),
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. L 138 z 13.5.2014, s. 5 z późn.zm.)
rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014),
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),
a także przepisy prawa krajowego dotyczące prawa cywilnego, prawa bankowego, prawa podatkowego, dostępu do informacji publicznej, zamówień publicznych czy ustawy o rachunkowości.

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – na podstawie zawartej umowy pożyczki/poręczenia w celu jej prawidłowej realizacji, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz Pośrednika Finansowego, tj. niezbędnym do wykonania zadań Administratora oraz zadań Pośrednika Finansowego związanych z realizacją zawartej umowy (np. w celach kontaktowych z Pani/Pana pracownikiem lub inną osobą, wskazaną przez Pana/Panią do kontaktu w związku z zawarciem i realizacją umowy pożyczki lub poręczenia) oraz dochodzenia i obrony powstałych ewentualnych roszczeń w związku z zawartą umową, w celach archiwizacyjnych (np. dowodowych – zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), statystycznych, a także w celu przetwarzania danych osobowych, osób, które nie są pożyczkobiorcami, a zgodziły się pożyczkobiorcy na przetwarzanie ich danych, gdyż udział ich jest wskazany (często konieczny), by móc prawidłowo realizować umowę (np. małżonkowie pożyczkobiorców, poręczyciele, małżonkowie poręczycieli, osoby udzielające zabezpieczenia itd.). Na tej podstawie prawnej możemy Panią/Pana również informować o działaniach informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (np. o realizowanych innych projektach w ramach tego Programu Operacyjnego, wydarzeniach, czy spotkaniach informacyjnych o sposobach i celach otrzymywania wsparcia ze środków realizowanego Programu Operacyjnego).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu i zawarcia i/lub realizacji umowy pożyczkowej lub poręczeniowej (udzielenia wsparcia w postaci zwrotnych instrumentów finansowych, np. pożyczek), w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków (przeznaczenia pożyczki lub poręczenia), wyboru i udzielenia wsparcia (pożyczki/poręczenia – analiza wniosku, sprawdzenia zdolności pożyczkowej, czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty zobowiązań, czy czynności związane z uruchomieniem wsparcia – wypłaceniem pożyczki/poręczenia), rozliczania i kontroli pożyczkobiorców, monitoringu spłat i realizacji zawartej umowy, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, ewaluacji projektu (np. tworzenia zestawień, analiz i statystyk), kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

5) W ramach realizacji projektu przetwarzamy, m.in. następujące kategorie danych osobowych:

a) dane osobowe wnioskodawców i pożyczkobiorców - dane te są przetwarzane, aby móc zawrzeć umowę pożyczkową lub poręczeniową oraz prawidłowo ją realizować (rozliczać, monitorować spłaty itd.). Dane te są również zbierane w związku z ciążącym na Administratorze oraz na Pośredniku Finansowym obowiązku prawnym – by udzielone wsparcie i dysponowanie środkami publicznymi odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

dane identyfikacyjne,
dane kontaktowe,
dane o formie, rodzaju, statusie prowadzonej działalności gospodarczej,
dane o osobach reprezentujących dany podmiot gospodarczy, w tym dane pracowników oddelegowanych do kontaktów i realizacji zadań związanych z wnioskiem/umową,
informacje o stosunkach majątkowych,
informacje o stanie majątkowym,
informacje o zobowiązaniach,
informacje o toczących się postępowaniach egzekucyjnych,
informacje o udzielonych poręczeniach,
informacje o rachunkach bankowych,
informacje o karalności,
a w przypadku otrzymania wsparcia (pożyczki lub poręczenia), mogą obejmować również:

- nadany numer pożyczki lub poręczenia,
- monitoring spłat i powstałych ewentualnych niedopłatach/nadpłatach,
- informacje o zakończeniu realizacji zawartej umowy (zakończeniu spłaty),
- informacje o wszczętych czynnościach windykacyjnych i egzekucyjnych w przypadku wypowiedzenia zawartej umowy, a także o uruchomionych formach zabezpieczeń.

Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy pożyczkowej lub poręczeniowej i udział w realizowanym projekcie. Podanie danych nieprawdziwych może pociągać za sobą również inne konsekwencje prawne (w tym na gruncie prawa karnego).

Źródło danych – dane osobowe w tej kategorii, zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, jako wnioskodawcy lub też od Pani/Pana pracodawcy, jeśli we wniosku lub dokumentacji opiniującej/uzupełniającej do wniosku o pożyczkę/poręczenie, zostały przekazane Pani/Pana dane służbowe np. do kontaktu.

dane osobowe poręczycieli i/lub ich małżonków oraz małżonków wnioskodawców (osób, które nie są bezpośrednio odbiorcami wsparcia) – dane te przetwarza się w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz Pośrednika Finansowego. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest potrzeba należytego zabezpieczenia wykonania umowy, wzmocnienie wiarygodności wnioskodawcy. Dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

- dane identyfikacyjne,
- dane kontaktowe,
- dane o formie, rodzaju, statusie prowadzonej działalności gospodarczej,
- dane o osobach reprezentujących dany podmiot gospodarczy, w tym dane pracowników oddelegowanych do kontaktów i realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem,
- informacje o stosunkach majątkowych,
- informacje o stanie majątkowym,
- informacje o zobowiązaniach,
- informacje o toczących się postępowaniach egzekucyjnych,
- informacje o udzielonych poręczeniach,
- informacje o rachunkach bankowych,
- informacje o karalności.

Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy i jego udział w realizowanym projekcie. Podanie danych nieprawdziwych może pociągać za sobą również inne konsekwencje prawne (w tym na gruncie prawa karnego).

Źródło danych – dane osobowe w tej kategorii, zostały pozyskane od wnioskodawców – tj. podmiotów lub osób, które ubiegały się i/lub otrzymały pożyczkę/poręczenie związaną z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Wnioskodawca pozyskał od Pani/Pana dane osobowe w celu spełnienia warunku przedstawienia należytego zabezpieczenia zaciąganego zobowiązania i/lub też przedstawienia rzetelnych i prawdziwych informacji dot. sytuacji majątkowo-finansowej w prowadzonym wspólnym gospodarstwie domowym, za Pani/Pana oczywiście zgodą.

dane osób udzielających zabezpieczenia innego niż poręczenie (osób, które nie są bezpośrednio odbiorcami wsparcia) – dane te przetwarza się w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz Pośrednika Finansowego. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest potrzeba dodatkowego zabezpieczenia wykonania umowy pożyczkowej/poręczeniowej i wzmocnienie wiarygodności wnioskodawcy. Dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

- dane identyfikacyjne,
- dane kontaktowe,
- dane o formie, rodzaju, statusie prowadzonej działalności gospodarczej,
- dane o osobach reprezentujących dany podmiot gospodarczy, w tym dane pracowników oddelegowanych do kontaktów i realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem,
- inne informacje – stosownie do udzielonego zabezpieczenia (np. w przypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci hipoteki, będą to wszystkie te informacje, które są niezbędne do jej ustanowienia oraz ujawnienia w księgach wieczystych. Analogicznie: w przypadku zastawu i innych form zabezpieczenia).

Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy i jego udział w realizowanym projekcie. Podanie danych nieprawdziwych może pociągać za sobą również inne konsekwencje prawne (w tym na gruncie prawa karnego).

Źródło danych – dane osobowe w tej kategorii, zostały pozyskane od wnioskodawców – tj. podmiotów lub osób, które ubiegały się i/lub otrzymały pożyczkę/poręczenie, związaną z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Wnioskodawca pozyskał od Pani/Pana dane osobowe w celu spełnienia warunku przedstawienia należytego zabezpieczenia zaciąganego zobowiązania i/lub też przedstawienia rzetelnych i prawdziwych informacji dot. sytuacji majątkowo-finansowej w prowadzonym wspólnym gospodarstwie domowym, za Pani/Pana oczywiście zgodą.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty/organy publiczne uprawnione z mocy prawa (np. Urząd Ochrony Danych Osobowych, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa), a także w szczególności następujące podmioty i kategorie podmiotów:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, pełniący funkcję Menadżera Funduszu Funduszy w Województwie Kujawsko-Pomorskim, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe, na podstawie zawartej umowy o finansowanie projektu: „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020” nr RPKP.01.06.01-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.,
podmioty realizujące na zlecenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego i/lub KPFR sp. z o.o. w Toruniu, ewaluacje, kontrole i audyty w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy audytowe i konsultingowe – podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. realizacja płatności, czy zawartej polisy ubezpieczenia),
firmy świadczące usługi IT i cloud, usługi pocztowe, w tym administratorzy poczty elektronicznej, czy systemów teleinformatycznych,
firmy i osoby doradcze, kancelarie prawne, firmy windykacyjne i inne podmioty, które w imieniu Administratora mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia lub podpowierzenia, zgodnie z celem ich przetwarzania.

Wszystkie te podmioty mogą mieć styczność z Pani/Pana danymi osobowymi tylko na podstawie przepisów prawa lub też na mocy zawartych odrębnych uregulowań np. na mocy zawartych umów powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w których to, te podmioty zobowiązane są m.in. do starannego zabezpieczania powierzonych danych osobowych, zachowania ich w poufności i nieudostępniania osobom nieupoważnionym.

7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane, w tym przechowywane, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa określonych w pkt 3 lit. a) niniejszej informacji, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia ewentualnie powstałych roszczeń w związku z realizacją zawartej umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

8) Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, lub uzyskania ich kopii.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy się kontaktować z Pośrednikiem Finansowym lub z Administratorem.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej