Pożyczka mała, Pożyczka duża I

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 6 października 2022 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w wysokości 4 mln zł dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego Pożyczka mała (wkład Funduszy Europejskich) oraz 6 mln zł dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego Pożyczka duża (wkład Funduszy Europejskich). Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 4,4 mln zł dla Pożyczki małej oraz ponad 6,6 mln zł dla Pożyczki dużej. W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych bez żadnych innych opłat i prowizji, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF-BGK) pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego”. PFP w ramach Pożyczki małej planuje udzielić co najmniej 19 pożyczek (w tym nie mniej niż 3 w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy), a w ramach Pożyczki dużej planuje udzielić co najmniej 9 pożyczek (w tym nie mniej niż 2 w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy).

Pożyczka Mała, Pożyczka Duża

  Pożyczka Mała Pożyczka Duża
Kwota pożyczki do 250.000,00 zł od 250.000,01 zł do 1.000.000,00 zł
Okres spłaty do 60 miesięcy do 96 miesięcy
Okres karencji do 6 miesięcy do 6 miesięcy
Oprocentowanie Stałe od 3,175%
Cel finansowania

Przeznaczenie finansowania:
1. W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na terenie województwa lubelskiego,
m.in. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu lub
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio
  nieprodukowanych w zakładzie lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

2. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub
  ulepszonych produktów/usług;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK
  (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy
  przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej
  np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki,
przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego,
na które zostało przyznane finansowanie.

Grupa docelowa Mikro-, małe przedsiębiorstwa Mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa
Informacje dodatkowe Brak innych opłat i prowizji
Zabezpieczenie Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym,
poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

 

Regulamin udzielania pożyczek

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

 

Pozostałe dokumenty

____________________________________________________________
Wniosek można również złożyć w wersji elektronicznej [KLIK]
____________________________________________________________

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. M. Curie - Skłodowskiej 3 pokój 3.04 III p., 20-029 Lublin, tel. 538 557 182, 880 960 645 lubelskie@pfp.com.pl

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 16

(485)

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej