Pożyczka Inwestycyjna (300 tys. zł - 1 mln zł)

Loga

Celem projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pn. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+) jest wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. Dofinansowanie projektu z UE oraz budżetu państwa wynosi 408 414 880,78 zł. Wsparcie w ramach tego projektu będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 poprzez udostępnienie przedsiębiorcom sektora MŚP z woj. pomorskiego środków w ramach zwrotnych instrumentów finansowych tj. pożyczek.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 20 października 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (MFF) w wysokości 23 mln złotych na udzielanie 35 Pożyczek Inwestycyjnych oraz 19 Pożyczek Profilowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 28 mln złotych, w ramach których możliwe będą realizowane przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, w tym poprawa konkurencyjności, poprawa zdolności do rozszerzenia działalności, zwiększenie produktywności oraz poszerzenie rynków zbytu. W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom z województwa pomorskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych: dla Pożyczki Inwestycyjnej z oprocentowaniem rynkowym od 2,47%, a w obszarach preferencyjnych od 1,99%, natomiast dla Pożyczki Profilowanej od 1,39%. Od udzielonych pożyczek nie pobiera się żadnych opłat i prowizji. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) oraz wkładu własnego Pośrednika Finansowego, tj. Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

Loga

Pożyczka Inwestycyjna

 • Kwota pożyczki od 300 000,00 zł do 1 000 000,00 zł
 • Okres karencji do 12 miesięcy
 • Grupa docelowa: mikro-, małe przedsiębiorstwa
 • Oprocentowanie: od 1,99%
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Okres spłaty do 84 miesięcy
 • Cel finansowania:
  • Cele Inwestycji:
   Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw na terenie woj. pomorskiego: 
   • Poprawa potencjału konkurencyjnego,
   • Poprawa zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi,
   • Zwiększenie produktywności.

   W/w cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z: 
   • Wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
   • Unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
   • Modernizacją środków produkcji,
   • Adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
   • Wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.
  • Preferencje:
   W ramach instrumentu preferowane będą inwestycje: 
   • Ukierunkowane na rozpoczęcie lub wzrost wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu,
   • Przyczyniające się do wzrostu o 20% netto nowych trwałych miejsc pracy w wyniku realizacji inwestycji 
    w przedsiębiorstwie.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Regulamin udzielania pożyczek

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

 

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdańsku

ul. Piwna 1/2, pokój nr 111, 80-831 Gdańsk, tel. 58 301 02 29, 784 317 998

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdyni

ul. Morska 509, pokój 5, 81-006 Gdynia, tel. 58 620 96 09, 728 970 389, 784 318 052

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Słupsku

ul. Jana Pawła II 1, pokój 744, 76-200 Słupsk, tel. 59 846 84 47, 784 318 037, 664 981 645

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lęborku

pl. Pokoju 8, pokój 6, 84-300 Lębork, tel. 59 333 00 06, 539 972 295

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 44, fax 91 312 92 02

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej