Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II - pożyczka na założenie działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego na podstawie Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” nr 40/BGK/2019/PB-WWSII zawartej 22 listopada 2019 r. oraz nr 42/BGK/2019/PB-WWSII zawartej 31 grudnia 2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie nowego miejsca pracy w firmie dla bezrobotnego, poszukującego pracy absolwenta lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej.

W ramach projektu udzielane są niskooprocentowane pożyczki bez wkładu własnego, prowizji i opłat.

Pożyczki na rozpoczęcie działalności

Jeśli nie posiadasz zatrudnienia oraz nie wykonujesz innej pracy zarobkowej, a także nie prowadziłeś działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego oraz jesteś:

 • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
 • poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego lub
 • zarejestrowanym bezrobotnym lub
 • poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej

To ta pożyczka jest dla Ciebie!

Jeżeli planujesz prowadzić swoją działalność z innymi osobami w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników może indywidualnie otrzymać pożyczkę.

  • Aktualna maksymalna wartość pożyczki: 113.631,20 zł (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)
  • Oprocentowanie stałe:
   • 0,1 stopy redyskonta weksli NBP - (0,011%) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla poszukujących pacy opiekunów osób niepełnosprawnych
   • 0,25 stopy redyskonta weksli NBP - (0,0275%) dla pozostałych osób
  • Okres spłaty: do 7 lat
  • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
  • Zabezpieczenie: Weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych, inne ustalane indywidualnie
  • W ramach pożyczki możesz finansować:
   - zakup środków trwałych, urządzeń, środków transportu niezbędnych do prowadzenia działalności
   - zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności,
   - koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz wynajmu lokalu).

Umowa pożyczki zawierana jest po rozpoczęciu prowadzenia przez pożyczkobiorcę działalności.
Pożyczkobiorca podejmuje działalność na podstawie pozytywnej oceny wniosku o pożyczkę.

Pamiętaj! Środki z pożyczki nie mogą być wykorzystane na przejęcie działalności gospodarczej lub zakup od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny, a także na zakup od osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie można również sfinansować zakupu środka transportu przeznaczonego do transportu drogowego towarów – w przypadku gdy działalność gospodarcza będzie dotyczyć drogowego transportu towarów.

Dodatkowe szczegółowe informacje na temat pożyczki znajdują się w załączonym poniżej regulaminie.

Dokumenty do pobrania:

Zbiorcza lista plików do pobrania w formacie PDF
Zbiorcza lista plików do pobrania w formacie DOC

Ponadto przygotuj skan następujących dokumentów:

 1. Kopia Zaświadczenia o pomocy de minimis (dotyczy Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc de minimis w okresie ostatnich trzech lat podatkowych), potwierdzona ze zgodnością z oryginałem (jako załącznik 6)
 2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku (W przypadku osób, które uprzednio prowadziły działalność gospodarczą ) (jako załącznik 7)
 3. Kopia odpisu dyplomu potwierdzona ze zgodnością z oryginałem lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu (dotyczy absolwenta uczelni lub szkoły średniej/zawodowej)
  /lub Zaświadczenie z uczelni o kontynuacji nauki na ostatnim roku studiów (dotyczy studenta)/
  /lub Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego (dotyczy bezrobotnego)
  /lub Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu poszukującego pracy (dotyczy poszukującego pracy absolwenta oraz opiekuna osoby niepełnosprawnej) (jako załącznik 8)

Jeśli jesteś opiekunem osób niepełnosprawnych, będziesz potrzebował również:

 1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy opiekuna osoby niepełnosprawnej) (jako załącznik 9)

Dodatkowo dla każdego poręczyciela przygotuj następujący skan wypełnionych i podpisanych dokumentów:

 

Oraz skan dokumentu:

 1. Potwierdzenie majątkowe [np. PIT, zaświadczenie o zarobkach, inny dokument księgowy]

____________________________________________________

Wniosek można również złożyć w wersji elektronicznej [KLIK]
____________________________________________________

Szkolenia i Doradztwo

Doradztwo i szkolenia w ramach programu dostępne są dla:

 • osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
 • osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

W celu skorzystania z bezpłatnych szkoleń należy zarejestrować się na stronie: [KLIK], a następnie zapisać na wybrane szkolenie poprzez stronę ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE [KLIK]Podczas rejestracji należy podać nazwę programu WwS w polu przeznaczonym na nazwę przedsiębiorstwa np. ubiegający się o pożyczkę wpisze zamiast nazwy firmy samo „WwS” a pożyczkobiorca „Firma ABC Sp. z o.o. (WwS)”. Pożyczkobiorcy dodatkowo są zobowiązani do wypełnienia karty szkolenia (dostępna na miejscu szkolenia).

Doradztwo w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dostępne jest dla:

 • osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie przygotowania wniosku o pożyczkę (maksymalnie 2 godz. na ubiegającego się o pożyczkę);
 • osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości.

Pożyczkobiorca może skorzystać z usług szkoleniowych i doradczych w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Uzyskane przez pożyczkobiorcę doradztwo stanowi pomoc de minimis. Pożyczkobiorcy dodatkowo są zobowiązani do wypełnienia karty doradztwa (dostępna u doradcy).
Doradztwo dla pożyczkobiorców jest limitowane. Pożyczkodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia usług doradztwa w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację.

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę?

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, pokój 0.25, 61-441 Poznań, tel. 61 673 45 33, 61 673 45 34, kom. 664 917 710, 664 381 113, 664 380 211
Godziny otwarcia: wtorek, środa, piątek 8:00-16:00
Poniedziałek, czwartek - 8:00-17:30

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Pile
al. Niepodległości 33, pokój 301, 64-920 Piła, tel. 67 211 62 90, kom. 664 005 306
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lesznie
ul. Geodetów 1, pokój A206, 64-100 Leszno, tel. 65 32 22 118, 882 195 834
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 16
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00

 

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej