Nabór trenerów do prowadzenia szkoleń organizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości

10.09.2010

Ogłoszenie o naborze trenerów do prowadzenia szkoleń organizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości

 1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie ogłasza nabór trenerów do prowadzenia szkoleń statutowych realizowanych przez Fundację w latach 2010- 2013, w ramach następujących obszarów zagadnień:

 • zakładanie działalności gospodarczej
 • finanse mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. biznesplan, analiza rynku, przepływy pieniężne),
 • podatki, rachunkowość mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • prawo (pracy, gospodarcze, cywilne, zamówień publicznych)
 • marketing mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • finansowanie działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych  
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (zespołami)
 • zarządzanie projektami 
 • zarządzanie jakością i produktywnością
 • umiejętności osobiste (komunikacja interpersonalna, asertywność, kreatywność, inwentyka)
 • umiejętności handlowe (obsługa klienta, negocjacje).

2. Kandydat na trenera Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości powinien spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ze wskazanego obszaru zagadnień  
 • potwierdzone kwalifikacje w zakresie umiejętności trenerskich lub edukacyjnych
 • doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi
 • umiejętność opracowania materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnej
 • dyspozycyjność do prowadzenia szkoleń
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe

3.    Zakres i warunki współpracy  

Zadaniem trenera będzie opracowanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń statutowych Fundacji dla przedsiębiorców oraz pracowników firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz potencjalnych przedsiębiorców lub osób planujących założenie działalności gospodarczej na obszarze prowadzenia przez Fundację działalności statutowej, tj. województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, zgodnie z ustalonym planem szkoleń, na podstawie zawieranych umów cywilno-prawnych.

4.    Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji trenera w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości prosimy o złożenie wniosku na prowadzenie szkoleń w ramach wybranego obszaru/ obszarów zagadnień wraz z następującymi dokumentami:

 • cv zgodnie ze wzorem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje trenerskie/ edukacyjne; 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, zgodnie z wzorem,
 • zgodę kandydata na zamieszczenie jego danych osobowych w bazie trenerów Fundacji.

5.    Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-416 Szczecin


lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, pok. 16.

Dokumenty należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na prowadzenie szkoleń – nabór trenerów” w terminie do 24 września 2010 r. Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu) lub niespełniające wskazanych powyżej warunków, pozostawia się bez rozpatrzenia. Dokumenty nie będą zwracane.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji w pok. 21 lub pod numerem telefonu 91 312 9221 oraz 91 312 9220.

6.    Procedura wyboru trenerów

Komisja kwalifikacyjna PFP dokona wyboru trenerów na podstawie trzyetapowej procedury rekrutacyjnej:

Pierwszy etap rekrutacji obejmować będzie weryfikację formalną złożonych wniosków.

Drugi etap obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną, na którą zostaną zaproszone (telefonicznie i/lub mailowo) osoby, które spełnią wymagania formalne.

Trzeci etap polegać będzie na weryfikacji wiedzy merytorycznej oraz umiejętności prowadzenia szkolenia przez kandydatów, podczas krótkiej prezentacji materiału z obszaru wybranego zagadnienia, w terminie wyznaczonym przez Komisję kwalifikacyjną PFP.