Projekty pożyczkowe objęte inicjatywą JEREMIE

Projekt pn. „Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE” prowadzony jest w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, spełniających warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.), utworzonym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Celem Projektu pn. „Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE” realizowanym w ramach inicjatyw y JEREMIE (www.jeremie.pl) jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W Polsce inicjatywa JEREMIE – z ang. Joint European Resources for micro to medium Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) realizowana jest na poziomie województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ideą inicjatywy JEREMIE jest podnoszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki na rynku światowym poprzez zapewnienie przedsiębiorcom z sektora MŚP sprawnego i elastycznego finansowania działalności i rozwoju.

Misją JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn mają ograniczony dostęp do bankowych linii kredytowych, oraz które rozpoczynają dopiero działalność (w tym absolwenci) i nie posiadają ani historii kredytowej ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • zatrudniający do 250 pracowników
 • mający swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • cel: pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 500 tys. zł
 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału
 • brak wkładu własnego ubiegającego się o pożyczkę
 • pożyczki oprocentowane są na warunkach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • brak opłaty manipulacyjnej od przyznanej pożyczki
 • zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, zastaw rejestrowy

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem:

 • ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • brak innych opłat z tytułu udzielenia pożyczki
 • brak wkładu własnego
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 • uproszczona procedura

Regulamin udzielania pożyczek:

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Informacja i promocja Inicjatywy JEREMIE

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Zapraszamy do złożenia wniosku w Siedzibie lub Oddzialach Polskiej Fundacji Przedsiebiorczości.
Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 46 lub 91 312 92 08, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie

ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel./fax 94 340 70 35, 784 689 616

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu

ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel./fax 67 258 30 86