Projekt pn. „Fundusz Pożyczkowy KUJAWIAK-JEREMIE II”

Projekt pn. „Fundusz Pożyczkowy KUJAWIAK-JEREMIE II” prowadzony jest w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „KUJAWIAK” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego spełniających warunki określone w Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.), utworzonym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Celem Projektu pn. „Fundusz Pożyczkowy KUJAWIAK-JEREMIE II” realizowanym w ramach inicjatywy JEREMIE (http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/jeremie/karty-produktowe/) jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości - Pożyczki 

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa 


W Polsce inicjatywa JEREMIE – z ang. Joint European Resources for micro to medium Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) realizowana jest na poziomie województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ideą inicjatywy JEREMIE jest podnoszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki na rynku światowym poprzez zapewnienie przedsiębiorcom z sektora MŚP sprawnego i elastycznego finansowania działalności i rozwoju.

Misją JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn mają ograniczony dostęp do bankowych linii kredytowych, oraz które rozpoczynają dopiero działalność (w tym absolwenci) i nie posiadają ani historii kredytowej ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • zatrudniający do 250 pracowników
 • MŚP, którzy są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę (filię lub oddział) i prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • cel: pożyczki mogą być udzielane na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe (wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do 36 miesięcy), w tym finansujące kapitał obrotowy, jeśli wynika to z charakteru przedsięwzięcia
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 240 tys. zł na jeden cel
 • okres spłaty pożyczki: wynosi 60 miesięcy od momentu podpisania umowy, dopuszczalny jest 3 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału
 • wkład własny nie jest wymagany
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży funduszu w stosunku rocznym
 • od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna od 0,0% do 5,0% kwoty przyznanej pożyczki
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, zastaw rejestrowy

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem:

 • ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 • minimalny wkład własny
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 • uproszczona procedura

Fundusz współpracuje z:

Regulamin udzielania pożyczek:

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziale Polskiej Fundacji Przedsiebiorczości.
Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 42, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

SFP "KUJAWIAK" - ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, pok. 109, 85-030 Bydgoszcz (Bydgoski Dom Technika NOT) tel. 52 320 91 06.