Podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstwa

Finanse przedsiębiorstwa to zjawiska i procesy pieniężne zachodzące w przedsiębiorstwie związane z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych pozostających do dyspozycji przedsiębiorstwa.

System finansowy przedsiębiorstwa to wszystkie te formy działania, które dotyczą zjawisk pieniężnych, a w szczególności działania związane z przygotowywaniem różnego rodzaju operacji pieniężnych, z faktyczną realizacją tych operacji. Ponadto są to działania związane z ewidencją i analizą przebiegu operacji pieniężnych oraz ich prognozowaniem i planowaniem.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - jest to proces decyzyjny podporządkowany realizacji celu głównego, który opiera się na wykorzystywaniu różnego rodzaju instrumentów, technik, kryteriów i reguł do sterowania przebiegiem procesów i zjawisk związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych postawionych do dyspozycji przedsiębiorstwa w sposób umożliwiający zagospodarowanie tych zasobów jak najbardziej efektywnie.

Działalność przedsiębiorstwa z punktu widzenia przedsiębiorstwa można podzielić na trzy obszary:

1. Działalność operacyjna - działalność podstawowa przedsiębiorstwa obejmująca procesy produkcyjne, wytwarzania usług czy też działalność handlową, której towarzyszą strumienie finansowe znajdujące ostateczne odzwierciedlenie w przychodach ze sprzedaży oraz kosztach działalności operacyjnej. Różnica pomiędzy przychodami operacyjnymi i kosztami operacyjnymi daje nam wynik operacyjny, który informuje o efektywności działalności operacyjnej przedsiębiorstwa (czy rentowność tej działalności jest pozytywna czy negatywna).

2. Działalność inwestycyjna - jest to proces podejmowany nie tylko w celu utworzenia przedsiębiorstwa i uruchomienia jego działalności podstawowej, ale również w celu utrzymania i powiększania rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa oraz poprawy ich parametrów jakościowych. Inwestycje w szerokim znaczeniu obejmują również inwestycje przedsiębiorstwa w majątek finansowy.

3. Działalność finansowa - jest to proces związany z gromadzeniem (pozyskiwaniem) źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa oraz z ich ewentualną spłatą.