dotacje

Opis Projektu

Zapraszamy do szczegółów oferty: www.fur.pfp.com.pl

Osoby do kontaktu

Joanna Ligenza, Mobilny Doradca tel. 91 312 9223, tel. kom. 882 348 218, mail j.ligenza@pfp.com.pl

Monika Kołodziejczyk, Mobilny Doradca tel. 91 428 36 52, tel. kom. 784 961 130, mail m.kolodziejczyk@pfp.com.pl

Biuro Projektu

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin.

tel. 91 312 9216, fax 91 312 9201, fur@fur.pfp.com.pl, www.pfp.com.pl

Biura PFP

Oddział w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel./fax 94 34 07 035, 784 689 616.

Oddział w Wałczu, ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel./fax 67 25 83 086.

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - FUR2

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, którego celem jest „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie barier w dostępie do usług rozwojowych dla nich oraz ich pracowników w zakresie podniesienia ich kompetencji. W ramach projektu w sposób systemowy zapewniona zostanie możliwość refundacji kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na ich aktualne potrzeby.

Do celów szczegółowych projektu należy

Umożliwienie powszechnego dostępu do usług rozwojowych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia, nakierowanego na minimalizowanie barier:

 • finansowej – zapewniając dofinansowanie usług rozwojowych,
 • świadomości – zapewniając doradców potrafiących dokonać szybkiej diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz posiadających kompleksową wiedzę o ofercie usług w Bazie Usług Rozwojowych i procesie dofinansowania usług,
 • geograficznej – zapewniając dotarcie do wszystkich lokalizacji w regionie poprzez mobilnych doradców, oraz udostępniony elektroniczny obieg dokumentów.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 1. stworzenie systemu refundacji kosztów usług rozwojowych wspierającego ich nabywanie przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 2. objęcie wsparciem łącznie 1250 zachodniopomorskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 4200 ich pracowników,
 3. zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia merytorycznego przez mobilnych doradców.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie aktywne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy, zatrudnieni wyłącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Docelowa struktura uczestników projektu, ze względu na poszczególne kryteria, przedstawia się następująco:

 • ze względu na wielkość przedsiębiorcy - 80,0% stanowić będą firmy mikro, 14,0 % firmy małe, a 6,0 % firmy średnie,
 • ze względu na dynamikę rozwoju – 10,0 % stanowić będą przedsiębiorstwa o wysokiej dynamice wzrostu,
 • ze względu na lokalizację działalności w Specjalnej Strefie Włączenia - 25,0 % wspartych przedsiębiorstw będzie prowadzić działalność w Strefie,
 • ze względu na wiek pracownika - 25,0 % stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia
 • ze względu na poziom kwalifikacji pracownika – 30,0% stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach

Dofinansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014 – 2020.

Obszar

Projekt jest realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest od 01.01.2020 do 30.06.2023

Zapraszamy do szczegółów oferty:

www.fur.pfp.com.pl

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej