Projekty pożyczkowe objęte inicjatywą JEREMIE

Projekt pn. „Fundusz Pożyczkowy DOLNY ŚLĄSK - JEREMIE” prowadzony jest w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „DOLNY ŚLĄSK” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego, spełniających warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.), utworzonym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Celem Projektu pn. „Fundusz Pożyczkowy DOLNY ŚLĄSK - JEREMIE” realizowanym w ramach inicjatywy JEREMIE (www.jeremie.com.pl) jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

W Polsce inicjatywa JEREMIE – z ang. Joint European Resources for micro to medium Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) realizowana jest na poziomie województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ideą inicjatywy JEREMIE jest podnoszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki na rynku światowym poprzez zapewnienie przedsiębiorcom z sektora MŚP sprawnego i elastycznego finansowania działalności i rozwoju.

Misją JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn mają ograniczony dostęp do bankowych linii kredytowych oraz które rozpoczynają dopiero działalność (w tym absolwenci) i nie posiadają ani historii kredytowej ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • zatrudniający do 250 pracowników
 • mający swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie województwa dolnośląskiego
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • cel: pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe, jeśli wynika to z charakteru przedsięwzięcia
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 100 tys. zł, przy czym maksymalna łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy w ramach projektu wynosi 200 tys. zł, z zastrzeżeniem, że kolejne pożyczki nie mogą być udzielane w odstępach krótszych niż 3 miesiące
 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału.
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży w stosunku rocznym
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem:

 • ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 • 0% wkładu własnego
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 • uproszczona procedura

Fundusz współpracuje z:

Funduszem Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze Sp. z o.o.
kontakt: www.rfpk.jgora.biz lub www.rfpk.prv.pl

Regulamin udzielania pożyczek:

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Informacja i promocja Inicjatywy JEREMIE

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziale Polskiej Fundacji Przedsiebiorczości.
Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 41, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości we Wrocławiu

ul. Skarbowców 23A Bud. B-1 lok. 20, 53-025 Wrocław, tel./fax 71 332 31 81, 71 39 12 196

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Jeleniej Górze

ul. Górna 10-11 pokój 28, 58-500 Jelenia Góra, tel./fax 75 752 29 64

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

zamknięty, prosimy o kontakt z Oddziałem we Wrocławiu - tel./fax 71 332 31 81, 71 39 12 196