Pożyczka Jeremie dla Przedsiębiorczości Akademickiej

Projekt pn. „Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE VI” prowadzony jest w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” dla mikroprzedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego związanych z Przedsiębiorczością Akademicką (rozumianą jako m.in. aktywność biznesowa środowisk akademickich, w tym: studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych lub uczestników Studiów Podyplomowych, w tym MBA rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą, np. typu spin off /spin out) oraz spełniających warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku, utworzonym został przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Celem Projektu pn. „Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE VI” realizowanym w ramach inicjatyw y JEREMIE (www.jeremie.pl) jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom związanym ze środowiskiem akademickim dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W Polsce inicjatywa JEREMIE – z ang. Joint European Resources for micro to medium Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) realizowana jest na poziomie województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ideą inicjatywy JEREMIE jest podnoszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki na rynku światowym poprzez zapewnienie przedsiębiorcom z sektora MŚP sprawnego i elastycznego finansowania działalności i rozwoju.
Misją JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn mają ograniczony dostęp do bankowych linii kredytowych, oraz które rozpoczynają dopiero działalność (w tym absolwenci) i nie posiadają ani historii kredytowej ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • mikroprzedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. zatrudniający do 9 pracowników
 • mający swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • cel: pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe, jeśli wynika to z charakteru przedsięwzięcia
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 75 000,00 zł
 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 72 miesiące od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału
 • brak wkładu własnego ubiegającego się o pożyczkę
 • pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • brak opłaty manipulacyjnej od przyznanej pożyczki
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie przez osoby trzecie, zastaw rejestrowy, ponadto Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 kpc.

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem:

 • ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • brak innych opłat z tytułu udzielenia pożyczki
 • brak wkładu własnego
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 • uproszczona procedura

Regulamin udzielania pożyczek:

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Informacja i promocja Inicjatywy JEREMIE

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Zapraszamy do złożenia wniosku w Siedzibie lub Oddzialach Polskiej Fundacji Przedsiebiorczości.
Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 46, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie

ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel./fax 94 340 70 35, 784 689 616

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu

ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel./fax 67 258 30 86